331/SGDĐT- CTTT V/v thực hiện các thông báo của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 : thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng

Xem: Tải: