TUẦN HIỆN TẠI : TUẦN 8 (25/10/21 đến 31/10/21)
Hôm nay là Thứ Ba ngày 26/10/2021
Buổi sáng Buổi chiều
- Dạy và học trực tuyến theo TKB số 5 - Dạy và học trực tuyến theo TKB số 5

Sáng  
Chiều  
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Văn: C.Hòa (11A4);C.Dung (10A4);C.Hà (10A2);C.Thảo (11A3);C.Hồng (12A11);Th.Trường (11A11);C.Hương (12A9).
Toán: C.Tiên (12A2);Th.Bình (11A8);Th.Hảo (12A10);C.Vân (10A5);Th.Tuấn (12A3);C.An (12A4);C.Lương (10A6).
Lý-CN: Th.Hiếu (10A9);Th.Chánh (11A2);Th.Huynh (10A10);C.Trang (10A7).
Hóa: Th.C.Hiếu (10A11).
Sinh-CN: C.Hiến (12A6);Th.Hạ (12A8);C.Đức (11A10);C.Hrinh (11A9).
Sử: Th.Đức (12A7);Th.Cảnh (11A6).
Địa: C.L.Anh (10A3);C.Thuận (11A5).
GDCD: C.Tú (11A7);C.L.Hằng (11A1).
NN: Th.Lễ (12A5);Th.Quỳnh (12A1);Th.Quyết (10A8);Th.Khương (10A1).

10A1 Th.Khương (NN)   11A1 C.L.Hằng (GD)   12A1 Th.Quỳnh (NN)
10A2 C.Hà (Văn)   11A2 Th.Chánh (Lý)   12A2 C.Tiên (Toán)
10A3 C.L.Anh (Địa)   11A3 C.Thảo (Văn)   12A3 Th.Tuấn (Toán)
10A4 C.Dung (Văn)   11A4 C.Hòa (Văn)   12A4 C.An (Toán)
10A5 C.Vân (Toán)   11A5 C.Thuận (Địa)   12A5 Th.Lễ (NN)
10A6 C.Lương (Toán)   11A6 Th.Cảnh (Sử)   12A6 C.Hiến (Sinh)
10A7 C.Trang (Lý)   11A7 C.Tú (GD)   12A7 Th.Đức (Sử)
10A8 Th.Quyết (NN)   11A8 Th.Bình (Toán)   12A8 Th.Hạ (Sinh)
10A9 Th.Hiếu (Lý)   11A9 C.Hrinh (Sinh)   12A9 C.Hương (Văn)
10A10 Th.Huynh (Lý)   11A10 C.Đức (Sinh)   12A10 Th.Hảo (Toán)
10A11 Th.C.Hiếu (Hóa)   11A11 Th.Trường (Văn)   12A11 C.Hồng (Văn)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Văn: C.Hòa (11A4);C.Dung (10A4);C.Hà (10A11);C.Thảo (11A1);C.Hồng (12A11);C.Lê (12A6).
Toán: Th.Hồng (10A2);C.Tiên (12A2);Th.Bình (11A9);Th.Hảo (12A7);C.Vân (10A7);Th.T.Anh (10A3);Th.Tuấn (12A3);Th.Thức (12A8);C.An (12A4);C.Lương (11A6).
Lý-CN: Th.Hiếu (11A5);Th.Chánh (12A10);Th.Huynh (10A5).
Hóa: Th.C.Hiếu (11A8);Th.Tiến (11A2).
Sinh-CN: C.Hiến (10A9);Th.Hạ (11A7);C.Đức (11A11).
Sử: Th.Đức (10A6);Th.Cảnh (10A10).
Địa: Th.Ngọ (10A8);C.L.Anh (10A1).
GDCD: C.Tú (11A10).
NN: Th.Lễ (12A5);Th.Quỳnh (12A1);C.Nga (12A9);Th.Khương (11A3).

10A1 C.L.Anh (Địa)   11A1 C.Thảo (Văn)   12A1 Th.Quỳnh (NN)
10A2 Th.Hồng (Toán)   11A2 Th.Tiến (Hóa)   12A2 C.Tiên (Toán)
10A3 Th.T.Anh (Toán)   11A3 Th.Khương (NN)   12A3 Th.Tuấn (Toán)
10A4 C.Dung (Văn)   11A4 C.Hòa (Văn)   12A4 C.An (Toán)
10A5 Th.Huynh (Lý)   11A5 Th.Hiếu (Lý)   12A5 Th.Lễ (NN)
10A6 Th.Đức (Sử)   11A6 C.Lương (Toán)   12A6 C.Lê (Văn)
10A7 C.Vân (Toán)   11A7 Th.Hạ (Sinh)   12A7 Th.Hảo (Toán)
10A8 Th.Ngọ (Địa)   11A8 Th.C.Hiếu (Hóa)   12A8 Th.Thức (Toán)
10A9 C.Hiến (Sinh)   11A9 Th.Bình (Toán)   12A9 C.Nga (NN)
10A10 Th.Cảnh (Sử)   11A10 C.Tú (GD)   12A10 Th.Chánh (Lý)
10A11 C.Hà (Văn)   11A11 C.Đức (Sinh)   12A11 C.Hồng (Văn)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Văn: C.Hòa (11A5);C.Dung (10A5);C.Hà (10A11);C.Hồng (12A4);Th.Trường (11A10);C.Hương (12A2);C.Lê (12A6).
Toán: Th.Hồng (10A2);C.Tiên (10A9);Th.Bình (11A9);C.Vân (10A10);Th.T.Anh (10A4);Th.Tuấn (12A5);Th.Thức (11A3);C.An (10A8);C.Lương (11A6).
Lý-CN: Th.Huynh (11A4);C.Trang (11A1).
Hóa: Th.C.Hiếu (11A7);Th.Tiến (12A3).
Sinh-CN: Th.Hạ (12A10);C.Hrinh (10A3).
Sử: Th.Đức (10A1);Th.Cảnh (11A2).
Địa: Th.Ngọ (12A1);C.Thuận (12A7).
GDCD: C.Tú (11A8);C.L.Hằng (10A7).
NN: Th.Lễ (12A8);Th.Quỳnh (12A11);C.Nga (12A9);Th.Quyết (10A6);Th.Khương (11A11).

10A1 Th.Đức (Sử)   11A1 C.Trang (Lý)   12A1 Th.Ngọ (Địa)
10A2 Th.Hồng (Toán)   11A2 Th.Cảnh (Sử)   12A2 C.Hương (Văn)
10A3 C.Hrinh (Sinh)   11A3 Th.Thức (Toán)   12A3 Th.Tiến (Hóa)
10A4 Th.T.Anh (Toán)   11A4 Th.Huynh (Lý)   12A4 C.Hồng (Văn)
10A5 C.Dung (Văn)   11A5 C.Hòa (Văn)   12A5 Th.Tuấn (Toán)
10A6 Th.Quyết (NN)   11A6 C.Lương (Toán)   12A6 C.Lê (Văn)
10A7 C.L.Hằng (GD)   11A7 Th.C.Hiếu (Hóa)   12A7 C.Thuận (Địa)
10A8 C.An (Toán)   11A8 C.Tú (GD)   12A8 Th.Lễ (NN)
10A9 C.Tiên (Toán)   11A9 Th.Bình (Toán)   12A9 C.Nga (NN)
10A10 C.Vân (Toán)   11A10 Th.Trường (Văn)   12A10 Th.Hạ (Sinh)
10A11 C.Hà (Văn)   11A11 Th.Khương (NN)   12A11 Th.Quỳnh (NN)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Không có tiết học
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Không có tiết học
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
10A1                         11A1 Th.Phong (CN)   12A1 Th.Dũng (CN)
10A2                         11A2 Th.Thiên (QP)   12A2                     
10A3 Th.Nam (Tin)   11A3                         12A3                     
10A4                         11A4 Th.SơnT (Nghề)   12A4 Th.Chánh (CN)
10A5 Th.Thịnh (QP)   11A5                         12A5 Th.Thắng (Tin)
10A6                         11A6 Th.Nghĩa (TD)   12A6 Th.N.Nam (TD)
10A7                         11A7                         12A7                     
10A8 Th.Sang (CN)   11A8                         12A8                     
10A9                         11A9                         12A9                     
10A10                         11A10                         12A10 T.Q.Thắng (Tin)
10A11                         11A11                         12A11                     
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
10A1                         11A1 Th.Thắng (Tin)   12A1                     
10A2 Th.Phúc (TD)   11A2 Th.Nghĩa (TD)   12A2                     
10A3 Th.Thịnh (QP)   11A3                         12A3                     
10A4                         11A4 Th.Thiên (QP)   12A4 Th.N.Nam (TD)
10A5 Th.Cường (TD)   11A5                         12A5 Th.Dũng (CN)
10A6                         11A6 Th.Nam (Tin)   12A6 T.Q.Thắng (Tin)
10A7                         11A7                         12A7 C.Quế (CN)
10A8 Th.SơnT (Tin)   11A8 Th.Huynh (CN)   12A8                     
10A9 Th.Sang (CN)   11A9                         12A9                     
10A10                         11A10                         12A10 Th.Chánh (CN)
10A11                         11A11 Th.Phong (CN)   12A11                     
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
10A1                         11A1 Th.Thắng (Nghề)   12A1                     
10A2 Th.Thịnh (QP)   11A2 Th.Phong (CN)   12A2                     
10A3 Th.Sang (CN)   11A3                         12A3                     
10A4                         11A4 Th.Huynh (CN)   12A4                     
10A5                         11A5                         12A5                     
10A6                         11A6                         12A6                     
10A7                         11A7                         12A7 T.Q.Thắng (Tin)
10A8                         11A8 Th.Phúc (TD)   12A8                     
10A9 Th.SơnT (Tin)   11A9                         12A9                     
10A10                         11A10                         12A10                     
10A11                         11A11 Th.Thiên (QP)   12A11                     
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Không có tiết học
ĐĂNG KÝ THAO GIẢNG TRỰC TUYẾN

1178 HS, 100% nhận tk 0 HS, 0% chưa nhận tk


THỐNG KÊ TOÀN TRƯỜNG
TTLớp/TrườngTổng sốĐã hoàn thành nhập liệuLỗiChưa đăng nhậpChưa lấy TK Teams
Toàn trường11781173500
110A14040 000
210A23737 000
310A33939 000
410A43636 000
510A53737 000
610A63736 100
710A73433 100
810A83838 000
910A93737 000
1010A103737 000
1110A114038 200
1211A13434 000
1311A23737 000
1411A33232 000
1511A43535 000
1611A53535 000
1711A63131 000
1811A73535 000
1911A83737 000
2011A93535 000
2111A103231 100
2211A113434 000
2312A13636 000
2412A23737 000
2512A33535 000
2612A44141 000
2712A53636 000
2812A63131 000
2912A73232 000
3012A83434 000
3112A93737 000
3212A103333 000
3312A113737 000
CÁC HS SAU PHẢI CẬP NHẬP LẠI DỮ LIỆU
(Danh sách này xếp theo cột Lớp, các em nhắc nhở bạn cùng lớp chỉnh sửa dữ liệu)
TTHọ và tênLớpLỗi
1Nguyễn Thị Duyên10A6Mục 4: Chưa nhập nơi sinh. Mục 6: Chưa nhập ban (KHTN/KHXH). Mục 13: Chưa nhập số nhà, tên đường, đội, xóm. Mục 18: Chưa chọn gửi xe/không gửi xe. Mục 9.1: Chưa chọn năm bắt đầu học tiếng Anh. Mục 23: Chưa nhập địa chỉ face. Mục 31: Chưa nhập chiều cao. Mục 32: Chưa nhập cân nặng. Mục 47: Chưa nhập năm sinh mẹ.
2Y - Quân BKrông10A7Mục 4: Chưa nhập nơi sinh. Mục 6: Chưa nhập ban (KHTN/KHXH). Mục 8: Chưa nhập điểm toán. Mục 8: Chưa nhập điểm văn. Mục 8: Chưa nhập điểm Anh. Mục 8: Chưa nhập điểm Lý. Mục 8: Chưa nhập điểm Hóa. Mục 8: Chưa nhập điểm Sinh. Mục 8: Chưa nhập điểm Sử. Mục 8: Chưa nhập điểm Địa. Mục 11: Chưa chọn tôn giáo. Mục 13: Chưa nhập số nhà, tên đường, đội, xóm. Mục 18: Chưa chọn gửi xe/không gửi xe. Mục 9.2: Chưa chọn nguyện vọng học hệ tiếng Anh. Mục 23: Chưa nhập địa chỉ face. Mục 31: Chưa nhập chiều cao. Mục 32: Chưa nhập cân nặng. Mục 47: Chưa nhập năm sinh mẹ.
3Y Hai Hmõk10A11Mục 4: Chưa nhập nơi sinh. Mục 6: Chưa nhập ban (KHTN/KHXH). Mục 8: Chưa nhập điểm toán. Mục 8: Chưa nhập điểm văn. Mục 8: Chưa nhập điểm Anh. Mục 8: Chưa nhập điểm Lý. Mục 8: Chưa nhập điểm Hóa. Mục 8: Chưa nhập điểm Sinh. Mục 8: Chưa nhập điểm Sử. Mục 8: Chưa nhập điểm Địa. Mục 11: Chưa chọn tôn giáo. Mục 13: Chưa nhập số nhà, tên đường, đội, xóm. Mục 18: Chưa chọn gửi xe/không gửi xe. Mục 9.2: Chưa chọn nguyện vọng học hệ tiếng Anh. Mục 23: Chưa nhập địa chỉ face. Mục 31: Chưa nhập chiều cao. Mục 32: Chưa nhập cân nặng. Mục 47: Chưa nhập năm sinh mẹ.
4Võ Thị Minh Hằng11A10Mục 4: Chưa nhập nơi sinh. Mục 8: Chưa nhập điểm toán. Mục 8: Chưa nhập điểm văn. Mục 8: Chưa nhập điểm Anh. Mục 8: Chưa nhập điểm Lý. Mục 8: Chưa nhập điểm Hóa. Mục 8: Chưa nhập điểm Sinh. Mục 8: Chưa nhập điểm Sử. Mục 8: Chưa nhập điểm Địa. Mục 13: Chưa nhập số nhà, tên đường, đội, xóm. Mục 9.1: Chưa chọn năm bắt đầu học tiếng Anh. Mục 23: Chưa nhập địa chỉ face.
5Trần Văn Hoàng10A11Mục 23: Chưa nhập địa chỉ face. Mục 31: Chưa nhập chiều cao. Mục 47: Chưa nhập năm sinh mẹ.
CÁC HS CHƯA ĐĂNG NHẬP
(Danh sách này xếp theo cột Lớp)
TTHọ và tênLớp
CÁC HS CHƯA NHẬN TK MICROSOFT TEAMS HỌC TRỰC TUYẾN
(Danh sách này xếp theo cột Lớp)
TTHọ và tênLớp


Tìm

ĐTB CẢ NĂM NH 2020 - 2021 (264 HS)
TT
HS
LỚP
TB CN
 1 
 Lê Việt Anh  
 10A1  
 9.4  
 2 
 Võ Thị Đông Nghi  
 10A1  
 9.4  
 3 
 Hồng Anh Dũng  
 11A1  
 9.3  
 4 
 Lê Đình Minh Thư  
 11A1  
 9.3  
 5 
 Trần Vương Linh  
 10A1  
 9.2  
 6 
 Dương Đông Phương  
 11A2  
 9.2  
 7 
 Võ Phan Tiến Đạt  
 10A1  
 9.1  
 8 
 Trần Nguyệt Hà  
 10A1  
 9.1  
 9 
 Nguyễn Thị Quý An  
 11A1  
 9.1  
 10 
 Trần Như Hiền  
 11A2  
 9.1  
 11 
 Phan Thị Thanh Tuyền  
 12A1  
 9.1  
 12 
 Hoàng Thị Kim Cúc  
 11A1  
 9.0  
 13 
 Nguyễn Trần Khánh Linh  
 11A1  
 9.0  
 14 
 Nguyễn Thị Hải Lý  
 11A1  
 9.0  
 15 
 Phạm Thị Yến Nhi  
 11A1  
 9.0  
 16 
 Nguyễn Mạnh Như Tường  
 11A1  
 9.0  
 17 
 Huỳnh Thị Mỹ Duyên  
 11A2  
 9.0  
 18 
 Nguyễn Bích Trâm  
 11A2  
 9.0  
 19 
 Nguyễn Thái An  
 12A1  
 9.0  
 20 
 Nguyễn Phước Quý Châu  
 12A1  
 9.0  
 21 
 Nguyễn Thị Ái Nhi  
 12A1  
 9.0  
 22 
 Bùi Thị Hồng Thắm  
 12A1  
 9.0  
 23 
 Nguyễn Tiến Đạt  
 10A1  
 8.9  
 24 
 Lê Ý Nhi  
 10A1  
 8.9  
 25 
 Nguyễn Đại Phú Sang  
 10A1  
 8.9  
 26 
 Đỗ Thị Mỹ Trâm  
 10A1  
 8.9  
 27 
 Nguyễn Văn Thắng  
 10A3  
 8.9  
 28 
 Nguyễn Thị Thùy Trang  
 10A3  
 8.9  
 29 
 Đinh Thị Thanh Hằng  
 11A1  
 8.9  
 30 
 Lê Quang Phúc  
 11A1  
 8.9  
 31 
 Đinh Hoàng Thuận  
 11A1  
 8.9  
 32 
 Nguyễn Quỳnh Trâm  
 11A1  
 8.9  
 33 
 Trần Trực  
 11A1  
 8.9  
 34 
 Võ Thị Vi  
 11A1  
 8.9  
 35 
 Đặng Tuấn Ngọc An  
 11A2  
 8.9  
 36 
 Hồ Viết Đạt  
 11A2  
 8.9  
 37 
 Hồ Thị Mỷ Phương  
 11A2  
 8.9  
 38 
 Nguyễn Phương Lam  
 12A1  
 8.9  
 39 
 Phan Quỳnh Như  
 12A1  
 8.9  
 40 
 Thuỷ Hồng Phát  
 12A1  
 8.9  
 41 
 Phan Trần Thảo Nhi  
 10A1  
 8.8  
 42 
 Nguyễn Thị Thanh Tuyền  
 10A1  
 8.8  
 43 
 Trương Minh Ngọc Thanh  
 10A3  
 8.8  
 44 
 Phạm Ngọc Hải  
 11A1  
 8.8  
 45 
 Trịnh Thị Hằng  
 11A1  
 8.8  
 46 
 Trần Nguyễn Dạ Ni  
 11A1  
 8.8  
 47 
 Vũ Thị Thảo  
 11A1  
 8.8  
 48 
 Nguyễn Thị Hà  
 11A2  
 8.8  
 49 
 Lê Thị Lanh  
 11A2  
 8.8  
 50 
 Võ Nguyễn Huyền My  
 11A2  
 8.8  
 51 
 Trần Thị Mỹ Thương  
 11A2  
 8.8  
 52 
 Lê Văn Cường  
 12A1  
 8.8  
 53 
 Huỳnh Xuân Hải  
 12A1  
 8.8  
 54 
 Nguyễn Thị My  
 12A1  
 8.8  
 55 
 Trần Phan Quốc  
 12A1  
 8.8  
 56 
 Hoàng Lê Diệu Hương  
 12A3  
 8.8  
 57 
 Huỳnh Tấn Dũng  
 10A1  
 8.7  
 58 
 Trà Thị Thanh Hiền  
 10A1  
 8.7  
 59 
 Lý Ngọc Linh  
 10A1  
 8.7  
 60 
 Nguyễn Thị Thu Thảo  
 10A1  
 8.7  
 61 
 Lê Thị Khánh Vân  
 10A1  
 8.7  
 62 
 Nguyễn Thị Nhã Vi  
 10A1  
 8.7  
 63 
 Nguyễn Văn Mẫn  
 10A3  
 8.7  
 64 
 Hà Huỳnh Vân Tâm  
 10A3  
 8.7  
 65 
 Đoàn Minh Khôi  
 11A1  
 8.7  
 66 
 Nguyễn Phan Ý Nhi  
 11A1  
 8.7  
 67 
 Nguyễn Dương Hà Ny  
 11A1  
 8.7  
 68 
 Võ Minh Hoàng  
 11A2  
 8.7  
 69 
 Phan Thị Ly  
 11A2  
 8.7  
 70 
 Nguyễn Thị Phúc  
 11A2  
 8.7  
 71 
 Hoàng Hải Đăng  
 12A1  
 8.7  
 72 
 Nguyễn Thị Thu Hằng  
 12A1  
 8.7  
 73 
 Võ Huy Hoàng  
 12A1  
 8.7  
 74 
 Nguyễn Ngọc Diệu Linh  
 12A1  
 8.7  
 75 
 Lâm Thị Phương Thảo  
 12A1  
 8.7  
 76 
 Đặng Viết Trung  
 12A1  
 8.7  
 77 
 Lê Thị Ngân Tuyền  
 12A1  
 8.7  
 78 
 Trần Thị Mỹ Duyên  
 12A2  
 8.7  
 79 
 Nguyễn Thị Khánh Huyền  
 12A2  
 8.7  
 80 
 Nguyễn Thị Ngọc Trâm  
 12A2  
 8.7  
 81 
 Lê Quang Vũ  
 12A2  
 8.7  
 82 
 Nguyễn Bá Trường Giang  
 12A5  
 8.7  
 83 
 Lê Thị Hương Giang  
 10A1  
 8.6  
 84 
 Phạm Linh Chi  
 10A3  
 8.6  
 85 
 Nguyễn Phan Ngọc Hân  
 10A3  
 8.6  
 86 
 Nguyễn Thị Diệu Linh  
 10A3  
 8.6  
 87 
 Nguyễn Nhật Tâm  
 10A3  
 8.6  
 88 
 Võ Thị Mỹ Duyên  
 11A1  
 8.6  
 89 
 Hồ Đắc Nguyệt Minh  
 11A1  
 8.6  
 90 
 Đoàn Minh Nhật  
 11A1  
 8.6  
 91 
 Lê Thị Mỹ Hạnh  
 11A2  
 8.6  
 92 
 Trịnh Thị Phương Linh  
 11A2  
 8.6  
 93 
 Lê Phước Ánh  
 11A5  
 8.6  
 94 
 Nguyễn Lê Tấn Chiến  
 11A5  
 8.6  
 95 
 Võ Thị Vi  
 11A7  
 8.6  
 96 
 Lê Mai Phương  
 12A1  
 8.6  
 97 
 Lê Thị Ngọc Bích  
 12A2  
 8.6  
 98 
 Trần Tiến Đức  
 12A2  
 8.6  
 99 
 Hồ Thị Hồng Ngọc  
 12A2  
 8.6  
 100 
 Vũ Thị Lâm Oanh  
 12A2  
 8.6  
 101 
 Nguyễn Thị Hoàn Hảo  
 10A3  
 8.5  
 102 
 Võ Thị Trang  
 10A3  
 8.5  
 103 
 Hoàng Thanh Tuyền  
 10A3  
 8.5  
 104 
 Lê Thị Ngọc Bích  
 10A11  
 8.5  
 105 
 Phạm Thị Mỹ An  
 11A1  
 8.5  
 106 
 Phan Thị Cúc  
 11A5  
 8.5  
 107 
 Lưu Lê Diễm  
 11A5  
 8.5  
 108 
 Dương Thị Luyến  
 11A5  
 8.5  
 109 
 Nguyên Thị Hân  
 11A6  
 8.5  
 110 
 Nguyễn Văn Cường  
 12A1  
 8.5  
 111 
 Trần Thị Hồng Hạnh  
 12A1  
 8.5  
 112 
 Nguyễn Đức Anh Tài  
 12A1  
 8.5  
 113 
 Nguyễn Văn Trường  
 12A1  
 8.5  
 114 
 Hoàng Thị Thu Ngân  
 12A2  
 8.5  
 115 
 Ngô Quỳnh Như  
 12A2  
 8.5  
 116 
 Nguyễn Đăng Trường  
 12A2  
 8.5  
 117 
 Đặng Huyền Phương  
 10A1  
 8.4  
 118 
 Đoàn Thị Thanh Hậu  
 10A2  
 8.4  
 119 
 Hà Viết Trung  
 10A2  
 8.4  
 120 
 Lê Đình Việt  
 10A2  
 8.4  
 121 
 Võ Đăng Khoa  
 10A3  
 8.4  
 122 
 Trần Thị Dương Thu  
 10A7  
 8.4  
 123 
 Phan Thị Ý Nhi  
 10A9  
 8.4  
 124 
 Nguyễn Thị Thúy An  
 11A1  
 8.4  
 125 
 Phạm Vân Anh  
 11A1  
 8.4  
 126 
 Phùng Minh Gia Bảo  
 11A1  
 8.4  
 127 
 Trần Thị Chung  
 11A2  
 8.4  
 128 
 Trần Anh Vinh  
 11A2  
 8.4  
 129 
 Võ Thị Kim Loan  
 11A4  
 8.4  
 130 
 Trịnh Thu Uyên  
 11A4  
 8.4  
 131 
 Phạm Thanh Phong  
 11A6  
 8.4  
 132 
 Nguyễn Quang Vinh  
 11A6  
 8.4  
 133 
 Nguyễn Thị Thùy Linh  
 11A7  
 8.4  
 134 
 Nguyễn Anh Châu  
 12A1  
 8.4  
 135 
 Nguyễn Minh Hiếu  
 12A1  
 8.4  
 136 
 Lê Thị Thùy Trang  
 12A1  
 8.4  
 137 
 Trần Thị Cẩm Ly  
 12A2  
 8.4  
 138 
 Phạm Thị Thanh Trúc  
 12A5  
 8.4  
 139 
 Trương Hoàng Thắng  
 12A9  
 8.4  
 140 
 Nguyễn Thị Ngọc Trâm  
 12A11  
 8.4  
 141 
 Nguyễn Minh Châu  
 10A1  
 8.3  
 142 
 Đặng Minh Ngọc  
 10A1  
 8.3  
 143 
 Cao Bá Khánh Trình  
 10A1  
 8.3  
 144 
 Nguyễn Quang Trường  
 10A1  
 8.3  
 145 
 Nguyễn Minh Tuấn  
 10A1  
 8.3  
 146 
 Nguyễn Vũ Thắng  
 10A2  
 8.3  
 147 
 Nguyễn Thị Ngọc Dung  
 10A3  
 8.3  
 148 
 Nguyễn Thị Thu Hà  
 10A3  
 8.3  
 149 
 Nguyễn Ngọc Linh  
 10A3  
 8.3  
 150 
 Nguyễn Thị Duyên  
 10A10  
 8.3  
 151 
 Trịnh Phương Linh  
 10A11  
 8.3  
 152 
 Lê Thị Như Ý  
 10A11  
 8.3  
 153 
 Lê Thị Thùy Linh  
 11A1  
 8.3  
 154 
 Dương Thị Bảo Ngân  
 11A1  
 8.3  
 155 
 Đặng Hà Kiều Trang  
 11A1  
 8.3  
 156 
 Nguyễn Quỳnh Giang  
 11A2  
 8.3  
 157 
 Nguyễn Hoàng Hiệp  
 11A2  
 8.3  
 158 
 Nguyễn Thị Diệu  
 11A3  
 8.3  
 159 
 Trần Ngọc Thông  
 11A3  
 8.3  
 160 
 Trần Thị Thương  
 11A3  
 8.3  
 161 
 Lê Thị Hoàng Mỹ  
 11A5  
 8.3  
 162 
 Lê Tự Cơ  
 11A6  
 8.3  
 163 
 Phạm Phú Dũng  
 11A8  
 8.3  
 164 
 Phan Xuân Đạt  
 12A1  
 8.3  
 165 
 Nguyễn Ngọc Huyền Trân  
 12A1  
 8.3  
 166 
 Thái Thị Thanh An  
 12A2  
 8.3  
 167 
 Kiều Tuấn Kiệt  
 12A2  
 8.3  
 168 
 Nguyễn Như Ngọc  
 12A3  
 8.3  
 169 
 Nguyễn Thị Nhân  
 12A3  
 8.3  
 170 
 Nguyễn Thị Thương  
 12A3  
 8.3  
 171 
 Phạm Văn Khánh  
 12A4  
 8.3  
 172 
 Trần Thị Thúy Bình  
 12A6  
 8.3  
 173 
 Ngô Thị Hương Trà  
 12A6  
 8.3  
 174 
 Bùi Thảo Vy  
 10A1  
 8.2  
 175 
 Nguyễn Thị Thúy  
 10A2  
 8.2  
 176 
 Vũ Duy Trung  
 10A2  
 8.2  
 177 
 Trương Thị Đoan Chi  
 10A3  
 8.2  
 178 
 Nguyễn Thị Ánh Tuyết  
 10A3  
 8.2  
 179 
 Lê Thị Ngọc Thùy  
 10A6  
 8.2  
 180 
 Đỗ Thị Hương Giang  
 11A2  
 8.2  
 181 
 Đào Trần Ngọc Quỳnh  
 11A2  
 8.2  
 182 
 Vũ Thị Như Quỳnh  
 11A2  
 8.2  
 183 
 Phạm Anh Tuấn  
 11A2  
 8.2  
 184 
 Võ Thị Thúy Hằng  
 11A3  
 8.2  
 185 
 Nguyễn Văn Phú Quý  
 11A4  
 8.2  
 186 
 Đoàn Thị Huỳnh Như  
 11A5  
 8.2  
 187 
 Nguyễn Thị Thanh Nhàn  
 11A6  
 8.2  
 188 
 Trần Phạm Hoàng Luôn  
 11A7  
 8.2  
 189 
 Trần Võ Hoài Nhi  
 11A7  
 8.2  
 190 
 Trần Quang Huy  
 12A2  
 8.2  
 191 
 Trần Thị Minh Nga  
 12A2  
 8.2  
 192 
 Đặng Thị Lam Thư  
 12A2  
 8.2  
 193 
 Nguyễn Minh Vũ  
 12A2  
 8.2  
 194 
 Lê Thị Bình  
 12A3  
 8.2  
 195 
 La Thị Thu Hiền  
 12A3  
 8.2  
 196 
 Khánh Ngân Enuôl  
 12A3  
 8.2  
 197 
 Trần Thị Như Quỳnh  
 12A4  
 8.2  
 198 
 Huỳnh Việt Nhật  
 12A5  
 8.2  
 199 
 Hoàng Thị Ny Ny  
 12A5  
 8.2  
 200 
 Trần Hồng Phúc  
 12A6  
 8.2  
 201 
 Lê Thị Thuận  
 12A7  
 8.2  
 202 
 Nguyễn Phạm Hiếu Anh  
 12A8  
 8.2  
 203 
 Trần Thị Hợp  
 12A10  
 8.2  
 204 
 Lê Thị Minh Diệu  
 10A1  
 8.1  
 205 
 Ngô Đình Khiêm  
 10A1  
 8.1  
 206 
 Đặng Xuân Tài  
 10A1  
 8.1  
 207 
 Lê Thị Kim Phương  
 10A3  
 8.1  
 208 
 Trần Văn Trường  
 10A3  
 8.1  
 209 
 Trịnh Thị Ngọc Lan  
 10A8  
 8.1  
 210 
 Nguyễn Ngọc Minh Thư  
 10A9  
 8.1  
 211 
 Trương Minh Nghĩa  
 11A1  
 8.1  
 212 
 Nguyễn Thị Hường  
 11A2  
 8.1  
 213 
 Nguyễn Thu Hồng  
 11A4  
 8.1  
 214 
 Trịnh Công Kiên  
 11A4  
 8.1  
 215 
 Ngô Thị Bảo Linh  
 11A4  
 8.1  
 216 
 Trịnh Văn Toàn  
 11A4  
 8.1  
 217 
 Trần Văn Tưởng  
 11A4  
 8.1  
 218 
 Phan Thị Quỳnh Như  
 11A5  
 8.1  
 219 
 Huỳnh Đức Đạt  
 11A6  
 8.1  
 220 
 Phạm Thị Ngọc Châu  
 11A7  
 8.1  
 221 
 Đặng Thị Ni Na  
 11A7  
 8.1  
 222 
 Đặng Hương Giang  
 11A8  
 8.1  
 223 
 Nguyễn Thị Mỹ Hồng  
 11A8  
 8.1  
 224 
 Văn Nữ Hiền An  
 12A1  
 8.1  
 225 
 Lê Thị Thảo Nguyên  
 12A2  
 8.1  
 226 
 Nguyễn Thị Uyên Thi  
 12A2  
 8.1  
 227 
 Cao Kiều Trang  
 12A2  
 8.1  
 228 
 Trần Việt Hà  
 12A3  
 8.1  
 229 
 Trần Thị Tố Quyên  
 12A3  
 8.1  
 230 
 Lê Văn Hoà  
 12A4  
 8.1  
 231 
 Nguyễn Thị Thu Hà  
 12A5  
 8.1  
 232 
 Nguyễn Thị Thuỳ Linh  
 12A5  
 8.1  
 233 
 Lê Thị Ngọc Chi  
 12A6  
 8.1  
 234 
 Lê Thị Thảo Linh  
 12A6  
 8.1  
 235 
 Bùi Khắc Chung  
 12A9  
 8.1  
 236 
 Võ Thị Như Quỳnh  
 12A10  
 8.1  
 237 
 Dương Văn Thủy Tiên  
 12A10  
 8.1  
 238 
 Huỳnh Xuân Thuật  
 12A11  
 8.1  
 239 
 Nguyễn Thị Thanh Huyền  
 10A1  
 8.0  
 240 
 Ngô Viết Thanh  
 10A1  
 8.0  
 241 
 Lưu Khánh Ly  
 10A2  
 8.0  
 242 
 Huỳnh Anh Công  
 10A3  
 8.0  
 243 
 Vũ Đông Nghi  
 10A3  
 8.0  
 244 
 Đinh Thị Thương  
 10A3  
 8.0  
 245 
 Trương Thị Như Quỳnh  
 10A4  
 8.0  
 246 
 Nguyễn Thị Quỳnh Anh  
 10A6  
 8.0  
 247 
 Nguyễn Thị Nhi  
 10A6  
 8.0  
 248 
 Phan Công Thiện  
 10A7  
 8.0  
 249 
 Đặng Thị Tiểu Ngọc  
 10A8  
 8.0  
 250 
 Trần Văn Hoàng  
 11A2  
 8.0  
 251 
 Nguyễn Thị Thu Huệ  
 11A2  
 8.0  
 252 
 Nguyễn Thu Hằng  
 11A4  
 8.0  
 253 
 Trần Tùng Khoa  
 11A4  
 8.0  
 254 
 Phan Thị Phương  
 11A4  
 8.0  
 255 
 Hoàng Vũ  
 11A4  
 8.0  
 256 
 Trần Văn An  
 11A5  
 8.0  
 257 
 Trần Thảo Nguyên  
 11A6  
 8.0  
 258 
 Phạm Đăng Bảo  
 11A7  
 8.0  
 259 
 Phạm Tấn Đạt  
 12A1  
 8.0  
 260 
 Phạm Nguyễn Mai Chi  
 12A2  
 8.0  
 261 
 Trần Đăng Hiếu  
 12A4  
 8.0  
 262 
 Trần Văn Trình  
 12A5  
 8.0  
 263 
 Trịnh Thuý Huyền  
 12A6  
 8.0  
 264 
 Cao Đức Việt  
 12A6  
 8.0  

CÁC NĂM

TT
HS
LỚP
N
Đ
 1 
 Nguyễn Tiến Dũng 
 12A1 
 2017 
 28.55 
 2 
 Nguyễn Kim Ngân 
 12A5 
 2020 
 28.3 
 3 
 Trần Thị Lan 
 12A1 
 2017 
 28.25 
 4 
 Trần Thị Phương Mây 
 12A11 
 2020 
 28.15 
 5 
 Đỗ Thanh Bình 
 12A1 
 2017 
 27.85 
 6 
 Võ Nguyễn Hồng Hoa 
 12A1 
 2020 
 27.75 
 7 
 Nguyễn Thị Ngọc Hoài 
 12A5 
 2020 
 27.7 
 8 
 Võ Thị Hà 
 12A4 
 2017 
 27.55 
 9 
 Nguyễn Thị Hải Vân 
 12A1 
 2013 
 27.5 
 10 
 Nguyễn Đức Lân 
 12A1 
  
 27.5 
 11 
 Nguyễn Minh Trí 
 12A2 
 2017 
 27.5 
 12 
 Ngô Thanh Liêm 
 12A1 
 2017 
 27.45 
 13 
 Trần Linh Nhi 
 12A5 
 2020 
 27.45 
 14 
 Phạm Huy Hoàng 
  
 2015 
 27.25 
 15 
 Nguyễn Huy Hoàng 
 12A10 
 2021 
 27.25 
 16 
 Nguyễn Phương Lam 
 12A1 
 2021 
 27.2 
 17 
 Nguyễn Thị Khánh Huyền 
 12A2 
 2021 
 27.15 
 18 
 Phạm Tấn Duy 
 12A1 
 2017 
 27.1 
 19 
 Trần Thị Dung 
 12A2 
 2010 
 27 
 20 
 Nguyễn Thị Thanh Xuân 
 12A1 
 2013 
 27 
 21 
 Nguyễn Văn Phước 
 12A1 
 2013 
 27 
 22 
 Lê Tôn Bảo 
  
 2015 
 27 
 23 
 Nguyễn Đăng Quyền 
  
 2015 
 27 
 24 
 Lê Thị Ngân Tuyền 
 12A1 
 2021 
 27 
TT
CÁ NHÂN/TỔ CHỨC
THỜI ĐIỂM
TIỀN/TẶNG PHẨM
 1 
 Cựu HS Nguyễn Văn Toàn, lớp 12A10, khoá 2012-2015 
 3/2020 
 2.500 khẩu trang và 3.000.000 đồng 
 2 
 Cựu HS lớp 12I, khoá 2004-2007 
 3/2020 
 5.000.000 
 3 
 Cựu HS khoá 1996-1999 
 6/2020 
 1.000.000 
 4 
 Cựu HS Phùng Văn Hiệu  
 6/2020 
 3.000.000 
 5 
 Nhóm cựu học sinh học sinh lớp 12A1, khoá 1999-2002 
 4/2020 
 1000 khẩu trang 
 6 
 Nhà thuốc Thiện Hạnh huyện Krông Ana 
 3/2020 
 200 khẩu trang 
 7 
 Cựu học sinh Nguyễn Thị Thuỳ Linh, lớp 12B, khoá 2004-2007 
 3/2020 
 500 khẩu trang  
 8 
 Cựu học sinh Nguyễn Văn An, lớp 12A11, khoá 2007-2010 
 01/2020 
 600.000 
 9 
 Cựu học sinh Nguyễn Văn Biên, lớp 12A1, khoá 2007-2010 
 01/2020 
 2.000.000 
 10 
 Cựu học sinh Lê Thị Phương Thu, lớp 12A1, khoá 2007-2010 
 01/2020 
 2.000.000 
 11 
 Cựu học sinh Đỗ Liên Quang, khoá 2009-2012 
 01/2020 
 4.000.000 
 12 
 Cựu học sinh Ngô Văn Dũng, lớp 12A5, khoá 2013-2016 
 01/2020 
 2.000.000 
 13 
 Cựu học sinh Nguyễn Thu Đông khoá 2003-2006 
 9/2019 
 5.000.000 
 14 
 Công An huyện Krông Ana 
 9/2019 
 02 xe đạp trị giá 4.000.000 
 15 
 Hội khuyến học huyện Krông Ana 
 9/2019 
 400000 
 16 
 Câu lạc bộ Cầu lông Net Việt 
 7/2019 
 3.000.000 
 17 
 Cựu học sinh khoá 1996-1999 
 7/2019 
 02 ghế đá và 3.000.000 
 18 
 Cựu học sinh khoá 1986-1989 
 7/2019 
 03 ghế đá 
 19 
 Gia đình cô Ngọc Anh Êban 
 6/2019 
 15 suất cơm 
 20 
 Gia đình anh chị Hạnh Phán 
 6/2019 
 1.000.000 
 21 
 Gia đình học sinh Cao Tiểu My, Lớp 12A10 
 6/2019 
 50kg gạo 
 22 
 Gia đình học sinh Hà Duy Anh, Lớp 12A10 
 6/2019 
 1.000.000 
 23 
 Gia đình học sinh Trần Văn Vỹ, Lớp 12A4 
 6/2019 
 1.000.000 
 24 
 Gia đình học sinh Nguyễn Hữu Nhất Long, Lớp 12A8 
 6/2019 
 1.000.000 
 25 
 PGS, TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường Đại học SP KT TPHCM 
 6/2019 
 5.000.000 
 26 
 Cán bộ, giảng viên Trường Đại học SPKT TP HCM về coi thi THPT QG 2019 
 6/2019 
 10.700.000 
 27 
 Lớp 12A khoá 2001-2004 (GVCN thầy Trương Minh Đức) kỷ niệm 15 năm ngày ra trường 
 01/05/2019 
 3.000.000 
 28 
 Cựu học sinh Trần Thị Hồng (Khoá 2008-2011) 
 07/01/2019 
 5.000.000 
 29 
 Công ty Bảo hiểm Bảo việt huyện Krông Ana 
 01/10/2018 
 5.000.000