TUẦN HIỆN TẠI : TUẦN 29 (20/03/23 đến 26/03/23)
Hôm nay là Thứ Năm ngày 23/03/2023
Buổi sáng Buổi chiều
- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ 2: Địa lí 10, 11,12 tiết 1; Sinh học 10,11,12 tiết 3

Sáng  
Chiều  
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Văn: C.Hằng (12A10);C.Hòa (12A6);C.Dung (11A5);C.Hà (10A2);C.Hồng (10A9);C.NgAnh (11A3).
Toán: Th.Hồng (11A8);C.Tiên (10A7);Th.Bình (11A2);Th.Lộc (12A1);Th.Tuấn (11A7).
Lý-CN: Th.Hiếu (12A5);C.Đào (10A4 CĐ);Th.Huynh (12A11).
Hóa: Th.Nhật (12A3);C.Phương (12A7);Th.C.Hiếu (11A6);Th.Tú (11A4).
Sinh-CN: C.Hiến (11A1);Th.Sang (11A9);Th.Hạ (10A5).
Sử: Th.Đức (12A4);C.Ba (10A1);Th.Cảnh (10A10).
Địa: Th.Ngọ (12A8);C.L.Anh (11A11).
NN: Th.Lễ (11A10);Th.Khương (10A8);C.Nga (10A6);C.Hdoc (10A3);Th.Quyết (12A9);C.Lợi (12A2).

10A1 C.Ba (Sử)   11A1 C.Hiến (Sinh)   12A1 Th.Lộc (Toán)
10A2 C.Hà (Văn)   11A2 Th.Bình (Toán)   12A2 C.Lợi (NN)
10A3 C.Hdoc (NN)   11A3 C.NgAnh (Văn)   12A3 Th.Nhật (Hóa)
10A4 C.Đào (Lý CĐ)   11A4 Th.Tú (Hóa)   12A4 Th.Đức (Sử)
10A5 Th.Hạ (Sinh)   11A5 C.Dung (Văn)   12A5 Th.Hiếu (Lý)
10A6 C.Nga (NN)   11A6 Th.C.Hiếu (Hóa)   12A6 C.Hòa (Văn)
10A7 C.Tiên (Toán)   11A7 Th.Tuấn (Toán)   12A7 C.Phương (Hóa)
10A8 Th.Khương (NN)   11A8 Th.Hồng (Toán)   12A8 Th.Ngọ (Địa)
10A9 C.Hồng (Văn)   11A9 Th.Sang (Sinh)   12A9 Th.Quyết (NN)
10A10 Th.Cảnh (Sử)   11A10 Th.Lễ (NN)   12A10 C.Hằng (Văn)
                        11A11 C.L.Anh (Địa)   12A11 Th.Huynh (Lý)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Văn: C.Hằng (12A10);C.Hòa (12A6);C.Dung (11A6);C.Hà (11A1);C.Hồng (10A9);C.NgAnh (11A3).
Toán: Th.Hồng (11A8);C.Tiên (10A7);Th.Bình (12A8);Th.T.Anh (11A10);Th.Tuấn (10A8).
Lý-CN: Th.Hiếu (11A2);C.Đào (10A4).
Hóa: Th.Nhật (10A1);C.Phương (12A7);Th.C.Hiếu (11A5);Th.Tú (11A7).
Sinh-CN: C.Hiến (11A4);Th.Sang (11A9);Th.Hạ (10A5).
Sử: Th.Đức (12A2);C.Ba (12A9).
Địa: Th.Ngọ (12A3);C.L.Anh (10A10);C.Thuận (12A5).
GDCD: Th.Tiền (12A1).
NN: Th.Lễ (11A11);Th.Khương (12A4);Th.Quỳnh (12A11);C.Nga (10A6);C.Hdoc (10A3).
Tin: T.Q.Thắng (10A2).

10A1 Th.Nhật (Hóa)   11A1 C.Hà (Văn)   12A1 Th.Tiền (GD)
10A2 T.Q.Thắng (Tin)   11A2 Th.Hiếu (Lý)   12A2 Th.Đức (Sử)
10A3 C.Hdoc (NN)   11A3 C.NgAnh (Văn)   12A3 Th.Ngọ (Địa)
10A4 C.Đào (Lý)   11A4 C.Hiến (Sinh)   12A4 Th.Khương (NN)
10A5 Th.Hạ (Sinh CĐ)   11A5 Th.C.Hiếu (Hóa)   12A5 C.Thuận (Địa)
10A6 C.Nga (NN)   11A6 C.Dung (Văn)   12A6 C.Hòa (Văn)
10A7 C.Tiên (Toán)   11A7 Th.Tú (Hóa)   12A7 C.Phương (Hóa)
10A8 Th.Tuấn (Toán)   11A8 Th.Hồng (Toán)   12A8 Th.Bình (Toán)
10A9 C.Hồng (Văn)   11A9 Th.Sang (Sinh)   12A9 C.Ba (Sử)
10A10 C.L.Anh (Địa)   11A10 Th.T.Anh (Toán)   12A10 C.Hằng (Văn)
                        11A11 Th.Lễ (NN)   12A11 Th.Quỳnh (NN)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Văn: C.Thảo (12A3);C.Hòa (12A8);C.Dung (11A6);C.Hà (11A11);C.Hồng (10A5);C.NgAnh (11A4).
Toán: Th.Lộc (12A5);Th.Hảo (12A9);Th.T.Anh (11A10);Th.Tuấn (10A8);Th.Thức (12A7).
Lý-CN: Th.Sơn (10A3).
Hóa: C.Phương (11A3);C.My (11A8).
Sinh-CN: C.Hiến (12A4);Th.Hạ (10A4).
Sử: Th.Đức (12A1);C.Ba (10A6 CĐ);Th.Cảnh (11A2).
Địa: Th.Ngọ (12A2);C.L.Anh (10A7 CĐ);C.Thuận (12A10).
GDCD: Th.Tiền (10A9).
NN: Th.Lễ (10A1);Th.Khương (10A2);Th.Quỳnh (12A11);C.Hdoc (11A7);Th.Quyết (11A1);C.Lợi (12A6).
Tin: T.Q.Thắng (10A10).

10A1 Th.Lễ (NN)   11A1 Th.Quyết (NN)   12A1 Th.Đức (Sử)
10A2 Th.Khương (NN)   11A2 Th.Cảnh (Sử)   12A2 Th.Ngọ (Địa)
10A3 Th.Sơn (Lý)   11A3 C.Phương (Hóa)   12A3 C.Thảo (Văn)
10A4 Th.Hạ (Sinh CĐ)   11A4 C.NgAnh (Văn)   12A4 C.Hiến (Sinh)
10A5 C.Hồng (Văn)   11A5 Th.Huynh (CN)   12A5 Th.Lộc (Toán)
10A6 C.Ba (Sử CĐ)   11A6 C.Dung (Văn)   12A6 C.Lợi (NN)
10A7 C.L.Anh (Địa CĐ)   11A7 C.Hdoc (NN)   12A7 Th.Thức (Toán)
10A8 Th.Tuấn (Toán)   11A8 C.My (Hóa)   12A8 C.Hòa (Văn)
10A9 Th.Tiền (GDKTPL)   11A9 Th.Phong (CN)   12A9 Th.Hảo (Toán)
10A10 T.Q.Thắng (Tin)   11A10 Th.T.Anh (Toán)   12A10 C.Thuận (Địa)
                        11A11 C.Hà (Văn)   12A11 Th.Quỳnh (NN)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Văn: C.Thảo (12A2);C.Bảy (10A8);C.Hà (11A11);C.Hồng (10A4).
Toán: C.Tiên (10A2);Th.Bình (12A4);Th.Lộc (12A5);Th.Hảo (11A3);Th.Tuấn (10A1);Th.Thức (10A6).
Lý-CN: Th.Huynh (11A5);C.Trang (10A7).
Hóa: Th.Nhật (12A11);C.Phương (11A2);Th.C.Hiếu (10A10);C.My (11A9).
Sinh-CN: C.Hiến (12A6);Th.Sang (11A6);Th.Hạ (12A3).
Sử: Th.Đức (11A10);C.Ba (12A8);Th.Cảnh (10A3).
Địa: C.L.Anh (11A8);C.Thuận (11A4).
GDCD: Th.Tiền (12A9).
NN: Th.Lễ (10A9);Th.Khương (12A7);Th.Quỳnh (12A10);C.Hdoc (11A7);Th.Quyết (11A1);C.Lợi (12A1).
Tin: T.Q.Thắng (10A5).

10A1 Th.Tuấn (Toán)   11A1 Th.Quyết (NN)   12A1 C.Lợi (NN)
10A2 C.Tiên (Toán)   11A2 C.Phương (Hóa)   12A2 C.Thảo (Văn)
10A3 Th.Cảnh (Sử)   11A3 Th.Hảo (Toán)   12A3 Th.Hạ (Sinh)
10A4 C.Hồng (Văn)   11A4 C.Thuận (Địa)   12A4 Th.Bình (Toán)
10A5 T.Q.Thắng (Tin)   11A5 Th.Huynh (Lý)   12A5 Th.Lộc (Toán)
10A6 Th.Thức (Toán)   11A6 Th.Sang (Sinh)   12A6 C.Hiến (Sinh)
10A7 C.Trang (Lý)   11A7 C.Hdoc (NN)   12A7 Th.Khương (NN)
10A8 C.Bảy (Văn)   11A8 C.L.Anh (Địa)   12A8 C.Ba (Sử)
10A9 Th.Lễ (NN)   11A9 C.My (Hóa)   12A9 Th.Tiền (GD)
10A10 Th.C.Hiếu (Hóa)   11A10 Th.Đức (Sử)   12A10 Th.Quỳnh (NN)
                        11A11 C.Hà (Văn)   12A11 Th.Nhật (Hóa)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Văn: C.Thảo (12A2);C.Bảy (10A3).
Toán: C.Tiên (10A2 CĐ);Th.Bình (12A11);Th.Lộc (11A6);Th.Hảo (11A9);Th.T.Anh (10A10);Th.Tuấn (10A1);Th.Thức (10A6).
Lý-CN: Th.Sơn (11A1);Th.Huynh (12A4);C.Trang (11A8).
Hóa: Th.Nhật (12A10);C.Phương (11A2);Th.C.Hiếu (11A11);C.My (11A10).
Sinh-CN: Th.Sang (11A5);Th.Hạ (12A8).
Sử: Th.Đức (12A5);C.Ba (10A7);Th.Cảnh (10A4).
Địa: Th.Ngọ (12A9);C.L.Anh (11A7);C.Thuận (12A6).
GDCD: Th.Tiền (12A3).
NN: Th.Lễ (10A9);Th.Khương (12A7);Th.Quỳnh (10A5);C.Hdoc (11A4);Th.Quyết (11A3);C.Lợi (12A1).
Tin: T.Q.Thắng (10A8).

10A1 Th.Tuấn (Toán)   11A1 Th.Sơn (Lý)   12A1 C.Lợi (NN)
10A2 C.Tiên (Toán CĐ)   11A2 C.Phương (Hóa)   12A2 C.Thảo (Văn)
10A3 C.Bảy (Văn)   11A3 Th.Quyết (NN)   12A3 Th.Tiền (GD)
10A4 Th.Cảnh (Sử)   11A4 C.Hdoc (NN)   12A4 Th.Huynh (Lý)
10A5 Th.Quỳnh (NN)   11A5 Th.Sang (Sinh)   12A5 Th.Đức (Sử)
10A6 Th.Thức (Toán)   11A6 Th.Lộc (Toán)   12A6 C.Thuận (Địa)
10A7 C.Ba (Sử)   11A7 C.L.Anh (Địa)   12A7 Th.Khương (NN)
10A8 T.Q.Thắng (Tin)   11A8 C.Trang (Lý)   12A8 Th.Hạ (Sinh)
10A9 Th.Lễ (NN)   11A9 Th.Hảo (Toán)   12A9 Th.Ngọ (Địa)
10A10 Th.T.Anh (Toán)   11A10 C.My (Hóa)   12A10 Th.Nhật (Hóa)
                        11A11 Th.C.Hiếu (Hóa)   12A11 Th.Bình (Toán)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
10A1                         11A1                         12A1                     
10A2                         11A2                         12A2                     
10A3 C.Hdoc (NN)   11A3 Th.Thiên (QP)   12A3                     
10A4 Th.Lộc (TOANT)   11A4 C.T.Hà (NGHỀ11)   12A4                     
10A5 Th.Quỳnh (NN)   11A5                         12A5                     
10A6 Th.Phúc (TD)   11A6                         12A6                     
10A7                         11A7 Th.Nam (Tin)   12A7                     
10A8                         11A8 Th.SơnT (Tin)   12A8 C.Ba (Sử)
10A9 Th.Cảnh (GDĐP_SU)   11A9                         12A9 Th.Ngọ (DIA_T)
10A10                         11A10 Th.Lễ (NN)   12A10 C.An (TOANT)
                        11A11 T.Q.Thắng (NGHỀ11)   12A11 Th.Đức (Sử)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
10A1                         11A1                         12A1                     
10A2 Th.Thịnh (QP)   11A2                         12A2                     
10A3 C.Hdoc (NN)   11A3 Th.Dũng (CN)   12A3                     
10A4 Th.Lộc (TOANT)   11A4 C.T.Hà (NGHỀ11)   12A4 Th.N.Nam (TD)
10A5 Th.Quỳnh (NN)   11A5                         12A5                     
10A6 Th.Phúc (TD)   11A6                         12A6                     
10A7                         11A7 Th.Nam (Tin)   12A7                     
10A8                         11A8 Th.SơnT (Tin)   12A8 C.Ba (Sử)
10A9 Th.Cảnh (GDĐP_SU)   11A9 Th.Thiên (QP)   12A9 Th.Ngọ (DIA_T)
10A10                         11A10 Th.Lễ (NN)   12A10 C.An (TOANT)
                        11A11                         12A11 Th.Đức (Sử)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
10A1                         11A1                         12A1                     
10A2 Th.N.Nam (TD)   11A2                         12A2                     
10A3 C.Hiến (GDĐP_SINH)   11A3 C.T.Hà (Tin)   12A3                     
10A4 Th.Cảnh (GDĐP_SU)   11A4 Th.Phúc (TD)   12A4                     
10A5                         11A5                         12A5                     
10A6 Th.Thịnh (QP)   11A6 Th.Nam (Tin)   12A6                     
10A7 C.Hdoc (NN)   11A7                         12A7                     
10A8 Th.Khương (NN)   11A8 Th.Thiên (QP)   12A8 Th.Ngọ (DIA_T)
10A9 Th.Lễ (NN)   11A9 Th.SơnT (NGHỀ11)   12A9 Th.Hảo (TOANT)
10A10 Th.Quỳnh (NN)   11A10 T.Q.Thắng (NGHỀ11)   12A10 Th.Đức (Sử)
                        11A11                         12A11                     
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
10A1                         11A1                         12A1                     
10A2 Th.N.Nam (TD)   11A2                         12A2                     
10A3 C.Hiến (GDĐP_SINH)   11A3 C.T.Hà (Tin)   12A3                     
10A4 Th.Cảnh (GDĐP_SU)   11A4 Th.Phúc (TD)   12A4                     
10A5                         11A5                         12A5                     
10A6                         11A6 Th.Nam (Tin)   12A6                     
10A7 C.Hdoc (NN)   11A7                         12A7                     
10A8 Th.Khương (NN)   11A8                         12A8 Th.Ngọ (DIA_T)
10A9 Th.Lễ (NN)   11A9 Th.SơnT (NGHỀ11)   12A9 Th.Hảo (TOANT)
10A10 Th.Quỳnh (NN)   11A10 T.Q.Thắng (NGHỀ11)   12A10 Th.Đức (Sử)
                        11A11                         12A11                     

  TÍNH ĐẾN 23/03/2023
  TT LỚP HK1VT1 HK2VT2 CNVT CN
  1 10A1 100.91499.785100.163
  2 10A2 100.221999.944100.0365
  3 10A3 99.5682199.70399.65815
  4 10A4 99.2262798.65398.84430
  5 10A5 99.7651899.79299.78311
  6 10A6 99.8341699.66499.72114
  7 10A7 98.6983298.98098.88629
  8 10A8 99.7821799.46499.57017
  9 10A9 98.9323098.32798.52931
  10 10A10 99.0192999.01599.01627
  11 11A1 100.339799.70099.9137
  12 11A2 100.294899.58599.82110
  13 11A3 99.9601498.83499.20924
  14 11A4 99.4142399.16399.24723
  15 11A5 99.5672299.26599.36619
  16 11A6 99.3942698.93599.08825
  17 11A7 100.938399.29099.8399
  18 11A8 100.1451199.32499.59816
  19 11A9 99.5932099.13199.28521
  20 11A10 99.0472899.42699.30020
  21 11A11 99.6651998.75399.05726
  22 12A1 101.205199.28199.9226
  23 12A2 100.1721099.980100.0444
  24 12A3 100.904599.877100.2191
  25 12A4 99.4112498.73898.96228
  26 12A5 100.021399.64799.77112
  27 12A6 100.764699.929100.2072
  28 12A7 99.3962599.46599.44218
  29 12A8 100.111299.54999.73613
  30 12A9 100.957299.36099.8928
  31 12A10 99.9451598.93599.27222
  32 12A11 98.8203198.07498.32332
  TÍNH ĐẾN 23/03/2023
  TT LỚP HK1VT1 HK2VT2 CNVT CN
  1 12A1 101.205199.28199.9226
  2 12A9 100.957299.36099.8928
  3 11A7 100.938399.29099.8399
  4 10A1 100.91499.785100.163
  5 12A3 100.904599.877100.2191
  6 12A6 100.764699.929100.2072
  7 11A1 100.339799.70099.9137
  8 11A2 100.294899.58599.82110
  9 10A2 100.221999.944100.0365
  10 12A2 100.1721099.980100.0444
  11 11A8 100.1451199.32499.59816
  12 12A8 100.111299.54999.73613
  13 12A5 100.021399.64799.77112
  14 11A3 99.9601498.83499.20924
  15 12A10 99.9451598.93599.27222
  16 10A6 99.8341699.66499.72114
  17 10A8 99.7821799.46499.57017
  18 10A5 99.7651899.79299.78311
  19 11A11 99.6651998.75399.05726
  20 11A9 99.5932099.13199.28521
  21 10A3 99.5682199.70399.65815
  22 11A5 99.5672299.26599.36619
  23 11A4 99.4142399.16399.24723
  24 12A4 99.4112498.73898.96228
  25 12A7 99.3962599.46599.44218
  26 11A6 99.3942698.93599.08825
  27 10A4 99.2262798.65398.84430
  28 11A10 99.0472899.42699.30020
  29 10A10 99.0192999.01599.01627
  30 10A9 98.9323098.32798.52931
  31 12A11 98.8203198.07498.32332
  32 10A7 98.6983298.98098.88629


Tìm

ĐTB CẢ NĂM NH 2022 - 2023 (0 HS)
Chưa có dữ liệu

CÁC NĂM

TT
HS
LỚP
N
Đ
 1 
 Nguyễn Tiến Dũng 
 12A1 
 2017 
 28.55 
 2 
 Nguyễn Kim Ngân 
 12A5 
 2020 
 28.3 
 3 
 Trần Thị Lan 
 12A1 
 2017 
 28.25 
 4 
 Trần Thị Phương Mây 
 12A11 
 2020 
 28.15 
 5 
 Đỗ Thanh Bình 
 12A1 
 2017 
 27.85 
 6 
 Võ Nguyễn Hồng Hoa 
 12A1 
 2020 
 27.75 
 7 
 Nguyễn Thị Thắm 
 12A6 
 2022 
 27.75 
 8 
 Nguyễn Thị Ngọc Hoài 
 12A5 
 2020 
 27.7 
 9 
 Võ Thị Hà 
 12A4 
 2017 
 27.55 
 10 
 Nguyễn Thị Hải Vân 
 12A1 
 2013 
 27.5 
 11 
 Nguyễn Đức Lân 
 12A1 
  
 27.5 
 12 
 Nguyễn Minh Trí 
 12A2 
 2017 
 27.5 
 13 
 Võ Nguyễn Huyền My 
 12A2 
 2022 
 27.5 
 14 
 Ngô Thanh Liêm 
 12A1 
 2017 
 27.45 
 15 
 Trần Linh Nhi 
 12A5 
 2020 
 27.45 
 16 
 Phạm Huy Hoàng 
  
 2015 
 27.25 
 17 
 Nguyễn Huy Hoàng 
 12A10 
 2021 
 27.25 
 18 
 Nguyễn Phương Lam 
 12A1 
 2021 
 27.2 
 19 
 Nguyễn Thị Khánh Huyền 
 12A2 
 2021 
 27.15 
 20 
 Phạm Tấn Duy 
 12A1 
 2017 
 27.1 
 21 
 Phạm Thị Yến Nhi 
 12A1 
 2022 
 27.05 
 22 
 Lê Đình Minh Thư 
 12A1 
 2022 
 27.05 
 23 
 Trần Thị Dung 
 12A2 
 2010 
 27 
 24 
 Nguyễn Thị Thanh Xuân 
 12A1 
 2013 
 27 
 25 
 Nguyễn Văn Phước 
 12A1 
 2013 
 27 
 26 
 Lê Tôn Bảo 
  
 2015 
 27 
 27 
 Nguyễn Đăng Quyền 
  
 2015 
 27 
 28 
 Lê Thị Ngân Tuyền 
 12A1 
 2021 
 27 
 29 
 Trịnh Thị Phương Linh 
 12A2 
 2022 
 27 
 30 
 Nguyễn Mạnh Như Tường 
 12A1 
 2022 
 27 
TT
CÁ NHÂN/TỔ CHỨC
THỜI ĐIỂM
TIỀN/TẶNG PHẨM
 1 
 Trường ĐH Duy Tân 
 6/2022 
 1.500.000 
 2 
 Bà Trương Thị Thu Hiền (Phụ huynh em Trần Đăng Khắc Triệu lớp 10A1) 
 6/2022 
 3.000.000 
 3 
 Cô Bùi Thị Ngọc An, giáo viên trường THPT Krông Ana 
 6/2022 
 5.000.000 
 4 
 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Vân, Buôn Ma Thuột 
 6/2022 
 5.000.000 
 5 
 Cựu học sinh Nguyễn Xuân Thịnh 12A3 khóa 2010 - 2013 
 6/2022 
 6.000.000 
 6 
 Cựu học sinh Trần Thị Thanh Huyền 12A2 khóa 2007 - 2010 
 6/2022 
 10.000.000 
 7 
 Tập thể lớp 12A2 khóa 2010 - 2013 
 6/2022 
 2.500.000 
 8 
 Tập thể lớp 12A1 khóa 2006 - 2009 
 6/2022 
 2.500.000 
 9 
 Tập thể lớp 12A khóa 2005 - 2008 
 6/2022 
 2.500.000 
 10 
 DNTN Yến sào Thu Bồn 
 6/2022 
 10.000.000 
 11 
 Cựu HS Nguyễn Văn Toàn, lớp 12A10, khoá 2012-2015 
 3/2020 
 2.500 khẩu trang và 3.000.000 đồng 
 12 
 Cựu HS lớp 12I, khoá 2004-2007 
 3/2020 
 5.000.000 
 13 
 Cựu HS khoá 1996-1999 
 6/2020 
 1.000.000 
 14 
 Cựu HS Phùng Văn Hiệu  
 6/2020 
 3.000.000 
 15 
 Nhóm cựu học sinh học sinh lớp 12A1, khoá 1999-2002 
 4/2020 
 1000 khẩu trang 
 16 
 Nhà thuốc Thiện Hạnh huyện Krông Ana 
 3/2020 
 200 khẩu trang 
 17 
 Cựu học sinh Nguyễn Thị Thuỳ Linh, lớp 12B, khoá 2004-2007 
 3/2020 
 500 khẩu trang  
 18 
 Cựu học sinh Nguyễn Văn An, lớp 12A11, khoá 2007-2010 
 01/2020 
 600.000 
 19 
 Cựu học sinh Nguyễn Văn Biên, lớp 12A1, khoá 2007-2010 
 01/2020 
 2.000.000 
 20 
 Cựu học sinh Lê Thị Phương Thu, lớp 12A1, khoá 2007-2010 
 01/2020 
 2.000.000 
 21 
 Cựu học sinh Đỗ Liên Quang, khoá 2009-2012 
 01/2020 
 4.000.000 
 22 
 Cựu học sinh Ngô Văn Dũng, lớp 12A5, khoá 2013-2016 
 01/2020 
 2.000.000 
 23 
 Cựu học sinh Nguyễn Thu Đông khoá 2003-2006 
 9/2019 
 5.000.000 
 24 
 Công An huyện Krông Ana 
 9/2019 
 02 xe đạp trị giá 4.000.000 
 25 
 Hội khuyến học huyện Krông Ana 
 9/2019 
 400000 
 26 
 Câu lạc bộ Cầu lông Net Việt 
 7/2019 
 3.000.000 
 27 
 Cựu học sinh khoá 1996-1999 
 7/2019 
 02 ghế đá và 3.000.000 
 28 
 Cựu học sinh khoá 1986-1989 
 7/2019 
 03 ghế đá 
 29 
 Gia đình cô Ngọc Anh Êban 
 6/2019 
 15 suất cơm 
 30 
 Gia đình anh chị Hạnh Phán 
 6/2019 
 1.000.000 
 31 
 Gia đình học sinh Cao Tiểu My, Lớp 12A10 
 6/2019 
 50kg gạo 
 32 
 Gia đình học sinh Hà Duy Anh, Lớp 12A10 
 6/2019 
 1.000.000 
 33 
 Gia đình học sinh Trần Văn Vỹ, Lớp 12A4 
 6/2019 
 1.000.000 
 34 
 Gia đình học sinh Nguyễn Hữu Nhất Long, Lớp 12A8 
 6/2019 
 1.000.000 
 35 
 PGS, TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường Đại học SP KT TPHCM 
 6/2019 
 5.000.000 
 36 
 Cán bộ, giảng viên Trường Đại học SPKT TP HCM về coi thi THPT QG 2019 
 6/2019 
 10.700.000 
 37 
 Lớp 12A khoá 2001-2004 (GVCN thầy Trương Minh Đức) kỷ niệm 15 năm ngày ra trường 
 01/05/2019 
 3.000.000 
 38 
 Cựu học sinh Trần Thị Hồng (Khoá 2008-2011) 
 07/01/2019 
 5.000.000 
 39 
 Công ty Bảo hiểm Bảo việt huyện Krông Ana 
 01/10/2018 
 5.000.000