TUẦN HIỆN TẠI : TUẦN 14 (04/12/23 đến 10/12/23)
Hôm nay là Thứ Sáu ngày 08/12/2023
Buổi sáng Buổi chiều
- Rà soát các tồn đọng tài chính năm 2023 báo cáo về Hiệu trưởng: Kế toán, các bộ phận liên quan - Tập huấn BMT 2 ngày (8-9/12/2023): Phó hiệu trưởng (T.Trung), T.Cao Thắng - Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành điểm danh tháng 11 vào SMAS

Sáng  
Chiều  
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Văn: C.Dung (12A9);C.Hà (12A11);C.Hồng (11A8);C.NgAnh (12A5);C.Lê (11A6).
Toán: Th.Bình (10A4);Th.Thức (12A4);C.An (11A3).
Lý-CN: C.Đào (10A7);C.Quế (11A5);Th.Chánh (10A5);Th.Huynh (12A6).
Hóa: C.Phương (10A2);Th.C.Hiếu (11A7TNHN);Th.Tú (10A3).
Sinh-CN: C.Hiến (10A1).
Sử: Th.Đức (12A10);Th.Cảnh (11A9).
GDCD: C.Tú (12A2).
NN: Th.Lễ (11A10);Th.Quỳnh (12A8);C.Nga (11A1);C.Hdoc (11A2);Th.Quyết (10A6);C.Lợi (12A7).
Tin: Th.Thắng (12A1);C.T.Hà (10A11);C.Thúy (12A3);T.Q.Thắng (10A10).

10A1 C.Hiến (Sinh)   11A1 C.Nga (NN)   12A1 Th.Thắng (Tin)
10A2 C.Phương (Hóa)   11A2 C.Hdoc (NN)   12A2 C.Tú (GD)
10A3 Th.Tú (Hóa)   11A3 C.An (Toán)   12A3 C.Thúy (Tin)
10A4 Th.Bình (Toán)   11A4 Th.Sơn (TNHN)   12A4 Th.Thức (Toán)
10A5 Th.Chánh (Lý)   11A5 C.Quế (Lý)   12A5 C.NgAnh (Văn)
10A6 Th.Quyết (NN)   11A6 C.Lê (Văn)   12A6 Th.Huynh (Lý)
10A7 C.Đào (Lý)   11A7 Th.C.Hiếu (TNHN)   12A7 C.Lợi (NN)
10A8 Th.SơnT (TNHN)   11A8 C.Hồng (Văn)   12A8 Th.Quỳnh (NN)
10A9 Th.Sang (CN_C)   11A9 Th.Cảnh (Sử CĐ)   12A9 C.Dung (Văn)
10A10 T.Q.Thắng (Tin)   11A10 Th.Lễ (NN)   12A10 Th.Đức (Sử)
10A11 C.T.Hà (Tin)                           12A11 C.Hà (Văn)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Văn: C.Hòa (10A7);C.Dung (12A9);C.Hà (12A11);C.Hồng (11A8);C.NgAnh (12A8).
Toán: Th.Hồng (11A3 CĐ);C.Tiên (11A2);Th.Bình (10A4);Th.Lộc (11A9);Th.Hảo (12A3);Th.Thức (10A1).
Lý-CN: Th.Sơn (11A10);C.Đào (12A10);Th.Chánh (10A5).
Hóa: C.Phương (10A2);Th.C.Hiếu (12A7);C.My (10A11);Th.Tú (10A3).
Sinh-CN: C.Hiến (12A2);Th.Sang (11A7CN_C);C.Hrinh (11A5).
Sử: Th.Đức (12A5);Th.Cảnh (10A9).
NN: Th.Quỳnh (12A1);C.Nga (11A1);Th.Quyết (10A6).
Tin: C.T.Hà (11A4);C.Thúy (12A6);T.Q.Thắng (10A10 CĐ);Th.SơnT (10A8).

10A1 Th.Thức (Toán CĐ)   11A1 C.Nga (NN)   12A1 Th.Quỳnh (NN)
10A2 C.Phương (Hóa)   11A2 C.Tiên (Toán)   12A2 C.Hiến (Sinh)
10A3 Th.Tú (Hóa)   11A3 Th.Hồng (Toán CĐ)   12A3 Th.Hảo (Toán)
10A4 Th.Bình (Toán)   11A4 C.T.Hà (Tin)   12A4 C.Trang (CN)
10A5 Th.Chánh (Lý)   11A5 C.Hrinh (Sinh)   12A5 Th.Đức (Sử)
10A6 Th.Quyết (NN)   11A6 Th.Huynh (TNHN)   12A6 C.Thúy (Tin)
10A7 C.Hòa (Văn)   11A7 Th.Sang (CN_C)   12A7 Th.C.Hiếu (Hóa)
10A8 Th.SơnT (Tin)   11A8 C.Hồng (Văn)   12A8 C.NgAnh (Văn)
10A9 Th.Cảnh (Sử)   11A9 Th.Lộc (Toán)   12A9 C.Dung (Văn)
10A10 T.Q.Thắng (Tin CĐ)   11A10 Th.Sơn (Lý)   12A10 C.Đào (Lý)
10A11 C.My (Hóa)                           12A11 C.Hà (Văn)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Văn: C.Hòa (10A9);Th.Trường (11A5);C.Hương (12A3);C.Lê (11A1).
Toán: Th.Hồng (11A10 CĐ);T.Huynh (10A7);C.Tiên (10A6 CĐ);Th.Hảo (10A2);Th.Thức (10A8);C.An (12A6).
Lý-CN: Th.Sơn (12A1);C.Đào (10A3 CĐ);C.Quế (10A4);Th.Chánh (10A11);Th.Huynh (12A7);C.Trang (12A4).
Hóa: Th.C.Hiếu (12A8);C.My (12A10).
Sinh-CN: Th.Hạ (11A4).
Sử: Th.Đức (10A5);C.Ba (11A6);Th.Cảnh (11A2).
GDCD: C.Tú (12A5).
NN: Th.Lễ (11A3);Th.Quỳnh (12A11);C.Nga (11A7);C.Hdoc (10A10);Th.Quyết (11A8);C.Lợi (12A9).
Tin: Th.Thắng (12A2);T.Q.Thắng (10A1).

10A1 T.Q.Thắng (Tin)   11A1 C.Lê (Văn)   12A1 Th.Sơn (Lý)
10A2 Th.Hảo (Toán)   11A2 Th.Cảnh (Sử)   12A2 Th.Thắng (Tin)
10A3 C.Đào (Lý CĐ)   11A3 Th.Lễ (NN)   12A3 C.Hương (Văn)
10A4 C.Quế (Lý)   11A4 Th.Hạ (Sinh)   12A4 C.Trang (Lý)
10A5 Th.Đức (Sử)   11A5 Th.Trường (Văn)   12A5 C.Tú (GD)
10A6 C.Tiên (Toán CĐ)   11A6 C.Ba (Sử)   12A6 C.An (Toán)
10A7 T.Huynh (Toán)   11A7 C.Nga (NN)   12A7 Th.Huynh (Lý)
10A8 Th.Thức (Toán)   11A8 Th.Quyết (NN)   12A8 Th.C.Hiếu (Hóa)
10A9 C.Hòa (Văn)   11A9 Th.Sang (CN_C)   12A9 C.Lợi (NN)
10A10 C.Hdoc (NN)   11A10 Th.Hồng (Toán CĐ)   12A10 C.My (Hóa)
10A11 Th.Chánh (Lý)                           12A11 Th.Quỳnh (NN)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Văn: C.Hồng (11A9);Th.Trường (11A7);C.Hương (12A7);C.Lê (11A1).
Toán: T.Huynh (10A7);C.Tiên (10A6);Th.Bình (12A8);Th.Lộc (11A10);Th.Hảo (10A9);Th.Thức (10A8);C.An (12A6).
Lý-CN: Th.Sơn (12A1);C.Quế (10A4 CĐ);Th.Chánh (10A11);C.Trang (10A1).
Hóa: C.Phương (12A3);C.My (12A10).
Sinh-CN: C.Hiến (12A5);Th.Sang (10A10CN_C);Th.Hạ (11A4 CĐ);C.Hrinh (11A3).
Sử: Th.Đức (12A2);C.Ba (11A8);Th.Cảnh (11A5).
NN: Th.Lễ (10A3);Th.Quỳnh (12A11);C.Hdoc (10A2);Th.Quyết (11A6);C.Lợi (12A9).
Tin: Th.Thắng (12A4);T.Q.Thắng (11A2);Th.SơnT (10A5).

10A1 C.Trang (Lý CĐ)   11A1 C.Lê (Văn)   12A1 Th.Sơn (Lý)
10A2 C.Hdoc (NN)   11A2 T.Q.Thắng (Tin)   12A2 Th.Đức (Sử)
10A3 Th.Lễ (NN)   11A3 C.Hrinh (Sinh)   12A3 C.Phương (Hóa)
10A4 C.Quế (Lý CĐ)   11A4 Th.Hạ (Sinh CĐ)   12A4 Th.Thắng (Tin)
10A5 Th.SơnT (Tin)   11A5 Th.Cảnh (Sử)   12A5 C.Hiến (Sinh)
10A6 C.Tiên (Toán)   11A6 Th.Quyết (NN)   12A6 C.An (Toán)
10A7 T.Huynh (Toán)   11A7 Th.Trường (Văn)   12A7 C.Hương (Văn)
10A8 Th.Thức (Toán)   11A8 C.Ba (Sử)   12A8 Th.Bình (Toán)
10A9 Th.Hảo (Toán)   11A9 C.Hồng (Văn)   12A9 C.Lợi (NN)
10A10 Th.Sang (CN_C)   11A10 Th.Lộc (Toán)   12A10 C.My (Hóa)
10A11 Th.Chánh (Lý)                           12A11 Th.Quỳnh (NN)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Văn: C.Hương (12A7).
Toán: Th.Bình (12A8);Th.Lộc (12A2).
Hóa: C.Phương (12A4);C.My (12A9).
Sinh-CN: C.Hiến (12A5);C.Hrinh (12A10).
Sử: Th.Đức (12A1);C.Ba (12A11).
NN: Th.Quỳnh (12A3);C.Lợi (12A6).

10A1                         11A1                         12A1 Th.Đức (Sử)
10A2                         11A2                         12A2 Th.Lộc (Toán)
10A3                         11A3                         12A3 Th.Quỳnh (NN)
10A4                         11A4                         12A4 C.Phương (Hóa)
10A5                         11A5                         12A5 C.Hiến (Sinh)
10A6                         11A6                         12A6 C.Lợi (NN)
10A7                         11A7                         12A7 C.Hương (Văn)
10A8                         11A8                         12A8 Th.Bình (Toán)
10A9                         11A9                         12A9 C.My (Hóa)
10A10                         11A10                         12A10 C.Hrinh (Sinh)
10A11                                                 12A11 C.Ba (Sử)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
10A1                         11A1                         12A1                     
10A2 C.Hdoc (NN)   11A2                         12A2                     
10A3                         11A3 Th.Lễ (NN)   12A3 Th.Trung (TD)
10A4                         11A4                         12A4                     
10A5 Th.Tiến (Hóa)   11A5                         12A5                     
10A6 C.Tiên (Toán)   11A6 Th.Phúc (TD)   12A6                     
10A7 T.Huynh (Toán)   11A7                         12A7                     
10A8                         11A8 Th.Cường (TD)   12A8 Th.N.Nam (TD)
10A9                         11A9                         12A9 C.Lợi (NN)
10A10 Th.Thịnh (QP)   11A10                         12A10 Th.Thiên (QP)
10A11 Th.Nghĩa (TD)                           12A11 C.Thuận (Địa)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
10A1                         11A1 Th.Cường (TD)   12A1 Th.Trung (TD)
10A2 C.Hdoc (NN)   11A2                         12A2                     
10A3                         11A3 Th.Lễ (NN)   12A3 Th.Thiên (QP)
10A4                         11A4                         12A4                     
10A5 Th.Tiến (Hóa)   11A5                         12A5                     
10A6 C.Tiên (Toán)   11A6                         12A6                     
10A7 T.Huynh (Toán)   11A7                         12A7                     
10A8                         11A8                         12A8 C.Ba (Sử)
10A9 Th.Phúc (TD)   11A9                         12A9 C.Lợi (NN)
10A10 Th.Nghĩa (TD)   11A10                         12A10 Th.N.Nam (TD)
10A11 Th.Thịnh (QP)                           12A11 C.Thuận (Địa)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
10A1                         11A1                         12A1 Th.Thiên (QP)
10A2 Th.Nghĩa (TD)   11A2                         12A2 Th.San (TD)
10A3                         11A3 Th.Cường (TD)   12A3                     
10A4                         11A4                         12A4                     
10A5                         11A5                         12A5                     
10A6                         11A6                         12A6                     
10A7 Th.Phúc (TD)   11A7                         12A7 Th.N.Nam (TD)
10A8                         11A8                         12A8 C.Ba (Sử)
10A9 Th.Lễ (NN)   11A9                         12A9 Th.Thịnh (QP)
10A10 C.Hdoc (NN)   11A10                         12A10 Th.T.Anh (Toán)
10A11 Th.Khương (NN)                           12A11 C.L.Hằng (GD)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
10A1 Th.Nghĩa (TD)   11A1                         12A1                     
10A2                         11A2                         12A2 Th.Thiên (QP)
10A3                         11A3                         12A3                     
10A4                         11A4                         12A4                     
10A5 Th.Phúc (TD)   11A5                         12A5                     
10A6                         11A6                         12A6                     
10A7                         11A7                         12A7 Th.Thịnh (QP)
10A8                         11A8                         12A8                     
10A9 Th.Lễ (NN)   11A9                         12A9 Th.N.Nam (TD)
10A10 C.Hdoc (NN)   11A10                         12A10 Th.T.Anh (Toán)
10A11 Th.Khương (NN)                           12A11 C.L.Hằng (GD)

  TÍNH ĐẾN 08/12/2023
  TT LỚP HK1VT1 HK2VT2 CNVT CN
  1 10A1 99.9403
  2 10A10 99.04925
  3 10A11 99.06823
  4 10A2 98.95729
  5 10A3 99.05424
  6 10A4 99.43115
  7 10A5 98.77131
  8 10A6 99.8027
  9 10A7 99.30418
  10 10A8 99.14422
  11 10A9 99.7408
  12 11A1 99.9862
  13 11A10 99.9054
  14 11A2 99.58311
  15 11A3 99.55512
  16 11A4 99.04726
  17 11A5 99.8455
  18 11A6 99.63710
  19 11A7 99.7039
  20 11A8 99.23520
  21 11A9 99.15921
  22 12A1 99.34616
  23 12A10 99.04427
  24 12A11 99.34117
  25 12A2 99.8216
  26 12A3 99.48414
  27 12A4 99.54313
  28 12A5 98.51132
  29 12A6 98.97728
  30 12A7 99.9901
  31 12A8 99.25519
  32 12A9 98.86530
  TÍNH ĐẾN 08/12/2023
  TT LỚP HK1VT1 HK2VT2 CNVT CN
  1 10A1 99.9403
  2 10A10 99.04925
  3 10A11 99.06823
  4 10A2 98.95729
  5 10A3 99.05424
  6 10A4 99.43115
  7 10A5 98.77131
  8 10A6 99.8027
  9 10A7 99.30418
  10 10A8 99.14422
  11 10A9 99.7408
  12 11A1 99.9862
  13 11A10 99.9054
  14 11A2 99.58311
  15 11A3 99.55512
  16 11A4 99.04726
  17 11A5 99.8455
  18 11A6 99.63710
  19 11A7 99.7039
  20 11A8 99.23520
  21 11A9 99.15921
  22 12A1 99.34616
  23 12A10 99.04427
  24 12A11 99.34117
  25 12A2 99.8216
  26 12A3 99.48414
  27 12A4 99.54313
  28 12A5 98.51132
  29 12A6 98.97728
  30 12A7 99.9901
  31 12A8 99.25519
  32 12A9 98.86530

Công khai đội ngũ

Tìm

ĐTB HK 1 NH 2023 - 2024 (0 HS)
Chưa có dữ liệu

CÁC NĂM

TT
HS
LỚP
N
Đ
 1 
 Nguyễn Tiến Dũng 
 12A1 
 2017 
 28.55 
 2 
 Nguyễn Kim Ngân 
 12A5 
 2020 
 28.3 
 3 
 Trần Thị Lan 
 12A1 
 2017 
 28.25 
 4 
 Trần Thị Phương Mây 
 12A11 
 2020 
 28.15 
 5 
 Đỗ Thanh Bình 
 12A1 
 2017 
 27.85 
 6 
 Võ Nguyễn Hồng Hoa 
 12A1 
 2020 
 27.75 
 7 
 Nguyễn Thị Thắm 
 12A6 
 2022 
 27.75 
 8 
 Nguyễn Thị Ngọc Hoài 
 12A5 
 2020 
 27.7 
 9 
 Võ Thị Hà 
 12A4 
 2017 
 27.55 
 10 
 Nguyễn Thị Hải Vân 
 12A1 
 2013 
 27.5 
 11 
 Nguyễn Đức Lân 
 12A1 
  
 27.5 
 12 
 Nguyễn Minh Trí 
 12A2 
 2017 
 27.5 
 13 
 Võ Nguyễn Huyền My 
 12A2 
 2022 
 27.5 
 14 
 Ngô Thanh Liêm 
 12A1 
 2017 
 27.45 
 15 
 Trần Linh Nhi 
 12A5 
 2020 
 27.45 
 16 
 Phạm Huy Hoàng 
  
 2015 
 27.25 
 17 
 Nguyễn Huy Hoàng 
 12A10 
 2021 
 27.25 
 18 
 Nguyễn Phương Lam 
 12A1 
 2021 
 27.2 
 19 
 Nguyễn Thị Khánh Huyền 
 12A2 
 2021 
 27.15 
 20 
 Phạm Tấn Duy 
 12A1 
 2017 
 27.1 
 21 
 Phạm Thị Yến Nhi 
 12A1 
 2022 
 27.05 
 22 
 Lê Đình Minh Thư 
 12A1 
 2022 
 27.05 
 23 
 Trần Thị Dung 
 12A2 
 2010 
 27 
 24 
 Nguyễn Thị Thanh Xuân 
 12A1 
 2013 
 27 
 25 
 Nguyễn Văn Phước 
 12A1 
 2013 
 27 
 26 
 Lê Tôn Bảo 
  
 2015 
 27 
 27 
 Nguyễn Đăng Quyền 
  
 2015 
 27 
 28 
 Lê Thị Ngân Tuyền 
 12A1 
 2021 
 27 
 29 
 Trịnh Thị Phương Linh 
 12A2 
 2022 
 27 
 30 
 Nguyễn Mạnh Như Tường 
 12A1 
 2022 
 27 
TT
CÁ NHÂN/TỔ CHỨC
THỜI ĐIỂM
TIỀN/TẶNG PHẨM
 1 
 Trường ĐH Duy Tân 
 6/2022 
 1.500.000 
 2 
 Bà Trương Thị Thu Hiền (Phụ huynh em Trần Đăng Khắc Triệu lớp 10A1) 
 6/2022 
 3.000.000 
 3 
 Cô Bùi Thị Ngọc An, giáo viên trường THPT Krông Ana 
 6/2022 
 5.000.000 
 4 
 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Vân, Buôn Ma Thuột 
 6/2022 
 5.000.000 
 5 
 Cựu học sinh Nguyễn Xuân Thịnh 12A3 khóa 2010 - 2013 
 6/2022 
 6.000.000 
 6 
 Cựu học sinh Trần Thị Thanh Huyền 12A2 khóa 2007 - 2010 
 6/2022 
 10.000.000 
 7 
 Tập thể lớp 12A2 khóa 2010 - 2013 
 6/2022 
 2.500.000 
 8 
 Tập thể lớp 12A1 khóa 2006 - 2009 
 6/2022 
 2.500.000 
 9 
 Tập thể lớp 12A khóa 2005 - 2008 
 6/2022 
 2.500.000 
 10 
 DNTN Yến sào Thu Bồn 
 6/2022 
 10.000.000 
 11 
 Cựu HS Nguyễn Văn Toàn, lớp 12A10, khoá 2012-2015 
 3/2020 
 2.500 khẩu trang và 3.000.000 đồng 
 12 
 Cựu HS lớp 12I, khoá 2004-2007 
 3/2020 
 5.000.000 
 13 
 Cựu HS khoá 1996-1999 
 6/2020 
 1.000.000 
 14 
 Cựu HS Phùng Văn Hiệu  
 6/2020 
 3.000.000 
 15 
 Nhóm cựu học sinh học sinh lớp 12A1, khoá 1999-2002 
 4/2020 
 1000 khẩu trang 
 16 
 Nhà thuốc Thiện Hạnh huyện Krông Ana 
 3/2020 
 200 khẩu trang 
 17 
 Cựu học sinh Nguyễn Thị Thuỳ Linh, lớp 12B, khoá 2004-2007 
 3/2020 
 500 khẩu trang  
 18 
 Cựu học sinh Nguyễn Văn An, lớp 12A11, khoá 2007-2010 
 01/2020 
 600.000 
 19 
 Cựu học sinh Nguyễn Văn Biên, lớp 12A1, khoá 2007-2010 
 01/2020 
 2.000.000 
 20 
 Cựu học sinh Lê Thị Phương Thu, lớp 12A1, khoá 2007-2010 
 01/2020 
 2.000.000 
 21 
 Cựu học sinh Đỗ Liên Quang, khoá 2009-2012 
 01/2020 
 4.000.000 
 22 
 Cựu học sinh Ngô Văn Dũng, lớp 12A5, khoá 2013-2016 
 01/2020 
 2.000.000 
 23 
 Cựu học sinh Nguyễn Thu Đông khoá 2003-2006 
 9/2019 
 5.000.000 
 24 
 Công An huyện Krông Ana 
 9/2019 
 02 xe đạp trị giá 4.000.000 
 25 
 Hội khuyến học huyện Krông Ana 
 9/2019 
 400000 
 26 
 Câu lạc bộ Cầu lông Net Việt 
 7/2019 
 3.000.000 
 27 
 Cựu học sinh khoá 1996-1999 
 7/2019 
 02 ghế đá và 3.000.000 
 28 
 Cựu học sinh khoá 1986-1989 
 7/2019 
 03 ghế đá 
 29 
 Gia đình cô Ngọc Anh Êban 
 6/2019 
 15 suất cơm 
 30 
 Gia đình anh chị Hạnh Phán 
 6/2019 
 1.000.000 
 31 
 Gia đình học sinh Cao Tiểu My, Lớp 12A10 
 6/2019 
 50kg gạo 
 32 
 Gia đình học sinh Hà Duy Anh, Lớp 12A10 
 6/2019 
 1.000.000 
 33 
 Gia đình học sinh Trần Văn Vỹ, Lớp 12A4 
 6/2019 
 1.000.000 
 34 
 Gia đình học sinh Nguyễn Hữu Nhất Long, Lớp 12A8 
 6/2019 
 1.000.000 
 35 
 PGS, TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường Đại học SP KT TPHCM 
 6/2019 
 5.000.000 
 36 
 Cán bộ, giảng viên Trường Đại học SPKT TP HCM về coi thi THPT QG 2019 
 6/2019 
 10.700.000 
 37 
 Lớp 12A khoá 2001-2004 (GVCN thầy Trương Minh Đức) kỷ niệm 15 năm ngày ra trường 
 01/05/2019 
 3.000.000 
 38 
 Cựu học sinh Trần Thị Hồng (Khoá 2008-2011) 
 07/01/2019 
 5.000.000 
 39 
 Công ty Bảo hiểm Bảo việt huyện Krông Ana 
 01/10/2018 
 5.000.000