TUẦN HIỆN TẠI : TUẦN 26 (26/02/24 đến 03/03/24)
Hôm nay là Thứ Tư ngày 28/02/2024
Buổi sáng Buổi chiều
- Nộp đề thi HSG 10/3 (Lớp 10: Vật lí, Hóa học, Địa lí, Tiếng Anh, GDKT và PL; lớp 11: Toán, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử) - Nộp máy tính xách tay về BTC kỳ thi HSG Olympic 10/3 (Thầy Ngô Thắng) - Họp liên tịch (HT, PHT, Thư ký, Đại diện BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, TTCM, TPCM, TTVP) từ 9h30 - Dạy và học theo TKB - Dạy và học theo TKB

Sáng  
Chiều  
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Văn: C.Hằng (10A8 CĐ);C.Thảo (10A1);C.Dung (12A9);C.Hồng (11A9).
Toán: T.Huynh (10A7);C.Tiên (11A2);Th.Lộc (12A2);Th.Hảo (10A9);C.Vân (12A11);Th.Tuấn (11A5).
Lý-CN: Th.Sơn (11A10);Th.Dũng (12A3);Th.Khanh (11A4 CĐ);Th.Chánh (10A5).
Hóa: Th.Tú (10A3).
Sinh-CN: C.Hiến (12A1);Th.Sang (11A7CN_C);Th.Hạ (12A6).
Sử: Th.Đức (12A10);C.Ba (11A6);Th.Cảnh (10A2).
Địa: Th.Ngọ (12A7);Th.Hải (11A8);C.Thuận (10A6).
GDCD: C.Tú (12A8).
NN: Th.Lễ (11A3);Th.Khương (10A11);C.Nga (12A5);C.Hdoc (10A10);C.Lợi (12A4).
Tin: Th.Thắng (11A1);Th.Nam (10A4).

10A1 C.Thảo (Văn)   11A1 Th.Thắng (Tin)   12A1 C.Hiến (Sinh)
10A2 Th.Cảnh (Sử)   11A2 C.Tiên (Toán)   12A2 Th.Lộc (Toán)
10A3 Th.Tú (Hóa)   11A3 Th.Lễ (NN)   12A3 Th.Dũng (Lý)
10A4 Th.Nam (Tin)   11A4 Th.Khanh (Lý CĐ)   12A4 C.Lợi (NN)
10A5 Th.Chánh (Lý)   11A5 Th.Tuấn (Toán)   12A5 C.Nga (NN)
10A6 C.Thuận (Địa CĐ)   11A6 C.Ba (Sử)   12A6 Th.Hạ (Sinh)
10A7 T.Huynh (Toán)   11A7 Th.Sang (CN_C)   12A7 Th.Ngọ (Địa)
10A8 C.Hằng (Văn CĐ)   11A8 Th.Hải (Địa)   12A8 C.Tú (GD)
10A9 Th.Hảo (Toán)   11A9 C.Hồng (Văn CĐ)   12A9 C.Dung (Văn)
10A10 C.Hdoc (NN)   11A10 Th.Sơn (Lý)   12A10 Th.Đức (Sử)
10A11 Th.Khương (NN)                           12A11 C.Vân (Toán)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Văn: C.Thảo (10A10);C.Dung (12A10);C.Hồng (11A8).
Toán: T.Huynh (10A7);C.Tiên (11A2);Th.Lộc (12A2);Th.Hảo (12A3);C.Vân (10A3 CĐ);Th.Tuấn (11A5).
Lý-CN: Th.Dũng (12A9);Th.Khanh (11A4);Th.Chánh (10A11);C.Trang (12A4).
Hóa: Th.Nhật (11A1);Th.Tú (12A1).
Sinh-CN: C.Hiến (10A1);Th.Hạ (12A7).
Sử: Th.Đức (10A5);C.Ba (12A8).
Địa: Th.Hải (11A7);C.L.Anh (11A6);C.Thuận (12A11).
GDCD: C.Tú (12A5).
NN: Th.Lễ (10A9);Th.Khương (10A8);C.Nga (11A9);C.Hdoc (10A2);C.Lợi (12A6).
Tin: Th.Thắng (11A10);C.T.Hà (11A3);Th.Nam (10A4).

10A1 C.Hiến (Sinh)   11A1 Th.Nhật (Hóa)   12A1 Th.Tú (Hóa)
10A2 C.Hdoc (NN)   11A2 C.Tiên (Toán)   12A2 Th.Lộc (Toán)
10A3 C.Vân (Toán CĐ)   11A3 C.T.Hà (Tin)   12A3 Th.Hảo (Toán)
10A4 Th.Nam (Tin)   11A4 Th.Khanh (Lý)   12A4 C.Trang (Lý)
10A5 Th.Đức (Sử)   11A5 Th.Tuấn (Toán)   12A5 C.Tú (GD)
10A6 C.Hằng (TNHN)   11A6 C.L.Anh (Địa)   12A6 C.Lợi (NN)
10A7 T.Huynh (Toán)   11A7 Th.Hải (Địa)   12A7 Th.Hạ (Sinh)
10A8 Th.Khương (NN)   11A8 C.Hồng (Văn CĐ)   12A8 C.Ba (Sử)
10A9 Th.Lễ (NN)   11A9 C.Nga (NN)   12A9 Th.Dũng (Lý)
10A10 C.Thảo (Văn)   11A10 Th.Thắng (Tin)   12A10 C.Dung (Văn)
10A11 Th.Chánh (Lý)                           12A11 C.Thuận (Địa)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Văn: C.Hằng (10A4);C.Thảo (10A10 CĐ);C.Dung (12A4);C.Hồng (11A8).
Toán: C.Tiên (10A6);Th.Lộc (11A4);Th.Hảo (12A3);C.Vân (12A5);Th.Tuấn (10A5).
Lý-CN: Th.Sơn (11A3);Th.Dũng (11A1);Th.Khanh (11A6);Th.Chánh (10A2).
Hóa: Th.Nhật (12A2);Th.Tú (12A1).
Sử: Th.Đức (10A7);C.Ba (12A11);Th.Cảnh (11A2).
Địa: Th.Ngọ (12A6);Th.Hải (12A10);C.L.Anh (10A8).
GDCD: C.Tú (12A7).
NN: Th.Lễ (11A10);Th.Khương (10A1);C.Nga (11A7);C.Hdoc (11A5);C.Lợi (12A9).
Tin: Th.Thắng (11A9);C.T.Hà (10A11);Th.Nam (10A3).

10A1 Th.Khương (NN)   11A1 Th.Dũng (Lý)   12A1 Th.Tú (Hóa)
10A2 Th.Chánh (Lý)   11A2 Th.Cảnh (Sử)   12A2 Th.Nhật (Hóa)
10A3 Th.Nam (Tin)   11A3 Th.Sơn (Lý)   12A3 Th.Hảo (Toán)
10A4 C.Hằng (Văn)   11A4 Th.Lộc (Toán)   12A4 C.Dung (Văn)
10A5 Th.Tuấn (Toán CĐ)   11A5 C.Hdoc (NN)   12A5 C.Vân (Toán)
10A6 C.Tiên (Toán)   11A6 Th.Khanh (Lý)   12A6 Th.Ngọ (Địa)
10A7 Th.Đức (Sử)   11A7 C.Nga (NN)   12A7 C.Tú (GD)
10A8 C.L.Anh (Địa)   11A8 C.Hồng (Văn)   12A8 C.Trang (CN)
10A9 Th.Sang (CN_C)   11A9 Th.Thắng (Tin)   12A9 C.Lợi (NN)
10A10 C.Thảo (Văn CĐ)   11A10 Th.Lễ (NN)   12A10 Th.Hải (Địa)
10A11 C.T.Hà (Tin)                           12A11 C.Ba (Sử)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Không có tiết học
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Không có tiết học
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
10A1 Th.Nghĩa (GDTC)   11A1                         12A1                     
10A2 Th.Thịnh (GDQPAN)   11A2 C.Hdoc (NN)   12A2                     
10A3                         11A3                         12A3                     
10A4                         11A4                         12A4                     
10A5                         11A5 Th.Phúc (GDTC)   12A5 Th.Cường (GDTC)
10A6 C.Tiên (Toán)   11A6                         12A6                     
10A7                         11A7 Th.Thiên (GDQPAN)   12A7 C.Lợi (NN)
10A8                         11A8                         12A8 Th.Ngọ (Địa)
10A9                         11A9                         12A9 Th.Đức (Sử)
10A10                         11A10 Th.Lộc (Toán)   12A10 Th.Quỳnh (NN)
10A11 Th.Khương (NN)                           12A11 C.Vân (Toán)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
10A1                         11A1                         12A1                     
10A2 Th.Nghĩa (GDTC)   11A2 C.Hdoc (NN)   12A2                     
10A3 Th.Thịnh (GDQPAN)   11A3                         12A3                     
10A4                         11A4                         12A4 Th.Cường (GDTC)
10A5                         11A5                         12A5 Th.Thiên (GDQPAN)
10A6 C.Tiên (Toán)   11A6                         12A6 Th.N.Nam (GDTC)
10A7                         11A7 Th.Phúc (GDTC)   12A7 C.Lợi (NN)
10A8                         11A8                         12A8 Th.Ngọ (Địa)
10A9                         11A9                         12A9 Th.Đức (Sử)
10A10                         11A10 Th.Lộc (Toán)   12A10 Th.Quỳnh (NN)
10A11 Th.Khương (NN)                           12A11 C.Vân (Toán)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
10A1                         11A1                         12A1                     
10A2                         11A2 Th.Thiên (GDQPAN)   12A2                     
10A3 Th.Nghĩa (GDTC)   11A3                         12A3                     
10A4 Th.Thịnh (GDQPAN)   11A4                         12A4 C.Lợi (NN)
10A5                         11A5 C.Hdoc (NN)   12A5 C.Tú (GD)
10A6 Th.Phúc (GDTC)   11A6                         12A6                     
10A7                         11A7                         12A7 Th.Ngọ (Địa)
10A8                         11A8                         12A8 Th.Quỳnh (NN)
10A9                         11A9                         12A9 Th.Thức (Toán)
10A10                         11A10 Th.Cường (GDTC)   12A10 Th.Đức (Sử)
10A11 C.Tiên (Toán)                           12A11 Th.N.Nam (GDTC)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
10A1                         11A1                         12A1                     
10A2                         11A2 Th.N.Nam (GDTC)   12A2                     
10A3                         11A3                         12A3                     
10A4 Th.Nghĩa (GDTC)   11A4                         12A4 C.Lợi (NN)
10A5                         11A5 C.Hdoc (NN)   12A5 C.Tú (GD)
10A6                         11A6                         12A6                     
10A7                         11A7                         12A7 Th.Ngọ (Địa)
10A8 Th.Phúc (GDTC)   11A8                         12A8 Th.Quỳnh (NN)
10A9                         11A9                         12A9 Th.Thức (Toán)
10A10                         11A10 Th.Thiên (GDQPAN)   12A10 Th.Đức (Sử)
10A11 C.Tiên (Toán)                           12A11                     

  TÍNH ĐẾN 29/02/2024
  TT LỚP HK1VT1 HK2VT2 CNVT CN
  1 10A1 101.619199.8574100.4441
  2 10A2 99.9341199.840699.8717
  3 10A3 99.3962498.5392998.82528
  4 10A4 99.8891399.1192299.37620
  5 10A5 100.036899.1132399.42119
  6 10A6 99.7151599.831799.79210
  7 10A7 99.3372599.6671299.55715
  8 10A8 99.0852998.1503298.46231
  9 10A9 99.9071299.2312099.45617
  10 10A10 98.8093198.6612898.71030
  11 10A11 99.2052799.0712599.11625
  12 11A1 101.007399.9691100.3152
  13 11A2 100.354699.9462100.0824
  14 11A3 100.102799.7411099.8618
  15 11A4 99.4802399.1972199.29122
  16 11A5 100.381599.8583100.0325
  17 11A6 99.5721999.845599.75411
  18 11A7 99.8111499.5611399.64413
  19 11A8 98.9483099.2401999.14323
  20 11A9 99.5352299.5331499.53416
  21 11A10 99.6361799.779999.73112
  22 12A1 99.5422198.5233098.86327
  23 12A2 100.016999.814899.8816
  24 12A3 100.416499.2471899.63714
  25 12A4 100.0021099.7211199.8159
  26 12A5 99.5702099.3661799.43418
  27 12A6 99.1922899.4261699.34821
  28 12A7 101.362299.47415100.1033
  29 12A8 99.6921698.7122799.03926
  30 12A9 99.2252699.0842499.13124
  31 12A10 98.7913298.7942698.79329
  32 12A11 99.6201898.4853198.86327
  TÍNH ĐẾN 29/02/2024
  TT LỚP HK1VT1 HK2VT2 CNVT CN
  1 10A1 101.619199.8574100.4441
  2 12A7 101.362299.47415100.1033
  3 11A1 101.007399.9691100.3152
  4 12A3 100.416499.2471899.63714
  5 11A5 100.381599.8583100.0325
  6 11A2 100.354699.9462100.0824
  7 11A3 100.102799.7411099.8618
  8 10A5 100.036899.1132399.42119
  9 12A2 100.016999.814899.8816
  10 12A4 100.0021099.7211199.8159
  11 10A2 99.9341199.840699.8717
  12 10A9 99.9071299.2312099.45617
  13 10A4 99.8891399.1192299.37620
  14 11A7 99.8111499.5611399.64413
  15 10A6 99.7151599.831799.79210
  16 12A8 99.6921698.7122799.03926
  17 11A10 99.6361799.779999.73112
  18 12A11 99.6201898.4853198.86327
  19 11A6 99.5721999.845599.75411
  20 12A5 99.5702099.3661799.43418
  21 12A1 99.5422198.5233098.86327
  22 11A9 99.5352299.5331499.53416
  23 11A4 99.4802399.1972199.29122
  24 10A3 99.3962498.5392998.82528
  25 10A7 99.3372599.6671299.55715
  26 12A9 99.2252699.0842499.13124
  27 10A11 99.2052799.0712599.11625
  28 12A6 99.1922899.4261699.34821
  29 10A8 99.0852998.1503298.46231
  30 11A8 98.9483099.2401999.14323
  31 10A10 98.8093198.6612898.71030
  32 12A10 98.7913298.7942698.79329

Công khai đội ngũ

HD: 6 số đầu là ngày tháng năm sinh, 6 số tiếp theo là 6 số cuối trong CCCD
Tìm
ĐTB CẢ NĂM NH 2023 - 2024 (0 HS)
Chưa có dữ liệu

CÁC NĂM

TT
HS
LỚP
N
Đ
 1 
 Nguyễn Tiến Dũng 
 12A1 
 2017 
 28.55 
 2 
 Nguyễn Kim Ngân 
 12A5 
 2020 
 28.3 
 3 
 Trần Thị Lan 
 12A1 
 2017 
 28.25 
 4 
 Trần Thị Phương Mây 
 12A11 
 2020 
 28.15 
 5 
 Đỗ Thanh Bình 
 12A1 
 2017 
 27.85 
 6 
 Võ Nguyễn Hồng Hoa 
 12A1 
 2020 
 27.75 
 7 
 Nguyễn Thị Thắm 
 12A6 
 2022 
 27.75 
 8 
 Nguyễn Thị Ngọc Hoài 
 12A5 
 2020 
 27.7 
 9 
 Võ Thị Hà 
 12A4 
 2017 
 27.55 
 10 
 Nguyễn Thị Hải Vân 
 12A1 
 2013 
 27.5 
 11 
 Nguyễn Đức Lân 
 12A1 
  
 27.5 
 12 
 Nguyễn Minh Trí 
 12A2 
 2017 
 27.5 
 13 
 Võ Nguyễn Huyền My 
 12A2 
 2022 
 27.5 
 14 
 Ngô Thanh Liêm 
 12A1 
 2017 
 27.45 
 15 
 Trần Linh Nhi 
 12A5 
 2020 
 27.45 
 16 
 Phạm Huy Hoàng 
  
 2015 
 27.25 
 17 
 Nguyễn Huy Hoàng 
 12A10 
 2021 
 27.25 
 18 
 Nguyễn Phương Lam 
 12A1 
 2021 
 27.2 
 19 
 Nguyễn Thị Khánh Huyền 
 12A2 
 2021 
 27.15 
 20 
 Phạm Tấn Duy 
 12A1 
 2017 
 27.1 
 21 
 Phạm Thị Yến Nhi 
 12A1 
 2022 
 27.05 
 22 
 Lê Đình Minh Thư 
 12A1 
 2022 
 27.05 
 23 
 Trần Thị Dung 
 12A2 
 2010 
 27 
 24 
 Nguyễn Thị Thanh Xuân 
 12A1 
 2013 
 27 
 25 
 Nguyễn Văn Phước 
 12A1 
 2013 
 27 
 26 
 Lê Tôn Bảo 
  
 2015 
 27 
 27 
 Nguyễn Đăng Quyền 
  
 2015 
 27 
 28 
 Lê Thị Ngân Tuyền 
 12A1 
 2021 
 27 
 29 
 Trịnh Thị Phương Linh 
 12A2 
 2022 
 27 
 30 
 Nguyễn Mạnh Như Tường 
 12A1 
 2022 
 27 
TT
CÁ NHÂN/TỔ CHỨC
THỜI ĐIỂM
TIỀN/TẶNG PHẨM
 1 
 Trường ĐH Duy Tân 
 6/2022 
 1.500.000 
 2 
 Bà Trương Thị Thu Hiền (Phụ huynh em Trần Đăng Khắc Triệu lớp 10A1) 
 6/2022 
 3.000.000 
 3 
 Cô Bùi Thị Ngọc An, giáo viên trường THPT Krông Ana 
 6/2022 
 5.000.000 
 4 
 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Vân, Buôn Ma Thuột 
 6/2022 
 5.000.000 
 5 
 Cựu học sinh Nguyễn Xuân Thịnh 12A3 khóa 2010 - 2013 
 6/2022 
 6.000.000 
 6 
 Cựu học sinh Trần Thị Thanh Huyền 12A2 khóa 2007 - 2010 
 6/2022 
 10.000.000 
 7 
 Tập thể lớp 12A2 khóa 2010 - 2013 
 6/2022 
 2.500.000 
 8 
 Tập thể lớp 12A1 khóa 2006 - 2009 
 6/2022 
 2.500.000 
 9 
 Tập thể lớp 12A khóa 2005 - 2008 
 6/2022 
 2.500.000 
 10 
 DNTN Yến sào Thu Bồn 
 6/2022 
 10.000.000 
 11 
 Cựu HS Nguyễn Văn Toàn, lớp 12A10, khoá 2012-2015 
 3/2020 
 2.500 khẩu trang và 3.000.000 đồng 
 12 
 Cựu HS lớp 12I, khoá 2004-2007 
 3/2020 
 5.000.000 
 13 
 Cựu HS khoá 1996-1999 
 6/2020 
 1.000.000 
 14 
 Cựu HS Phùng Văn Hiệu  
 6/2020 
 3.000.000 
 15 
 Nhóm cựu học sinh học sinh lớp 12A1, khoá 1999-2002 
 4/2020 
 1000 khẩu trang 
 16 
 Nhà thuốc Thiện Hạnh huyện Krông Ana 
 3/2020 
 200 khẩu trang 
 17 
 Cựu học sinh Nguyễn Thị Thuỳ Linh, lớp 12B, khoá 2004-2007 
 3/2020 
 500 khẩu trang  
 18 
 Cựu học sinh Nguyễn Văn An, lớp 12A11, khoá 2007-2010 
 01/2020 
 600.000 
 19 
 Cựu học sinh Nguyễn Văn Biên, lớp 12A1, khoá 2007-2010 
 01/2020 
 2.000.000 
 20 
 Cựu học sinh Lê Thị Phương Thu, lớp 12A1, khoá 2007-2010 
 01/2020 
 2.000.000 
 21 
 Cựu học sinh Đỗ Liên Quang, khoá 2009-2012 
 01/2020 
 4.000.000 
 22 
 Cựu học sinh Ngô Văn Dũng, lớp 12A5, khoá 2013-2016 
 01/2020 
 2.000.000 
 23 
 Cựu học sinh Nguyễn Thu Đông khoá 2003-2006 
 9/2019 
 5.000.000 
 24 
 Công An huyện Krông Ana 
 9/2019 
 02 xe đạp trị giá 4.000.000 
 25 
 Hội khuyến học huyện Krông Ana 
 9/2019 
 400000 
 26 
 Câu lạc bộ Cầu lông Net Việt 
 7/2019 
 3.000.000 
 27 
 Cựu học sinh khoá 1996-1999 
 7/2019 
 02 ghế đá và 3.000.000 
 28 
 Cựu học sinh khoá 1986-1989 
 7/2019 
 03 ghế đá 
 29 
 Gia đình cô Ngọc Anh Êban 
 6/2019 
 15 suất cơm 
 30 
 Gia đình anh chị Hạnh Phán 
 6/2019 
 1.000.000 
 31 
 Gia đình học sinh Cao Tiểu My, Lớp 12A10 
 6/2019 
 50kg gạo 
 32 
 Gia đình học sinh Hà Duy Anh, Lớp 12A10 
 6/2019 
 1.000.000 
 33 
 Gia đình học sinh Trần Văn Vỹ, Lớp 12A4 
 6/2019 
 1.000.000 
 34 
 Gia đình học sinh Nguyễn Hữu Nhất Long, Lớp 12A8 
 6/2019 
 1.000.000 
 35 
 PGS, TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường Đại học SP KT TPHCM 
 6/2019 
 5.000.000 
 36 
 Cán bộ, giảng viên Trường Đại học SPKT TP HCM về coi thi THPT QG 2019 
 6/2019 
 10.700.000 
 37 
 Lớp 12A khoá 2001-2004 (GVCN thầy Trương Minh Đức) kỷ niệm 15 năm ngày ra trường 
 01/05/2019 
 3.000.000 
 38 
 Cựu học sinh Trần Thị Hồng (Khoá 2008-2011) 
 07/01/2019 
 5.000.000 
 39 
 Công ty Bảo hiểm Bảo việt huyện Krông Ana 
 01/10/2018 
 5.000.000