::: Nhiệm vụ GV, NV:
1. Hoàn thành phiếu điểm đánh giá cá nhân
2. Tham gia họp đánh giá tại tổ
::: Nhiệm vụ TTCM:
1. Như tất cả nhiệm vụ của giáo viên.
2. Theo dõi, nhắc nhở tổ viên hoàn thành đánh giá hàng tháng.
3. Tổ chức họp các viên chức, người lao động thuộc tổ mình quản lý, nhận xét + chấm điểm + xếp loại từng cá nhân.
4. Nhập ý kiến, điểm, xếp loại lên website
::: Nhiệm vụ PHT, HT:
1. PHT hoàn thành phiếu tự đánh giá hàng tháng.
2. Họp BGH quyết định đánh giá, xếp loại GV, NV và PHT
3. Gửi kết quả đánh giá, xếp loại 03 tháng theo mẫu về Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 28 của tháng cuối quý.


::: VĂN BẢN CHỈ ĐẠO::
1. QUYẾT ĐỊNH Số: 527/QĐ-SGDĐT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, người lao động Sở Giáo dục và Đào tạo và cấp trưởng các đơn vị trực thuộc
2. QUYẾT ĐỊNH Số: /QĐ-KRNA Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động theo tháng