- Kho này lưu trữ cố định đề thi các năm của trường (đề kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì, học sinh giỏi, thi thử) và một số dữ liệu khác
- Đây là vùng lưu trữ file cố định, các file thay đổi theo năm (như các thông báo, lịch, kế hoạch,...) hiển thị trong File nội bộ
- Để tải tải về, hãy duyệt đến file bằng cây thư mục dưới đây, click chuột phải vào file, chọn lưu