::: Nhiệm vụ nhân viên:
1. Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại website trường
::: Nhiệm vụ giáo viên:
1. Hoàn thành tự đánh giá và tải hồ sơ minh chứng đánh giá cá nhân lên hệ thống tại http://temis.csdl.edu.vn
2. Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn tại website trường.
3. Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại website trường.
::: Nhiệm vụ TTCM:
1. Như tất cả nhiệm vụ của giáo viên.
2. Theo dõi, nhắc nhở tổ viên hoàn thành đánh giá đồng nghiệp trong web trường, sau khi tổ viên đánh giá xong trên web thì xuất excel bảng tổng hợp và in ra. Tải bản tổng hợp này lên hệ thống tại http://temis.csdl.edu.vn.
::: Nhiệm vụ PHT, HT:
1. Hoàn thành tự đánh giá và tải hồ sơ minh chứng đánh giá cá nhân lên hệ thống tại http://temis.csdl.edu.vn
2. Hoàn thành các đánh giá HT, PHT trong tài khoản tại trang web trường.
3. Khi tất cả GV, NV hoàn thành đánh giá HT, PHT thì tải bản tổng hợp của cá nhân tại web trường sau đó đưa bản đánh giá này lên hệ thống http://temis.csdl.edu.vn.