Hướng dẫn nghiệp vụ thi và thanh tra thi 2021

Xem: Tải:


– Hướng dẫn nghiệp vụ coi thi (23 phút);

– Mô phỏng nghiệp vụ coi thi bài thi tự luận (7 phút);

– Mô phỏng nghiệp vụ coi thi bài thi trắc nghiệm (8 phút);

– Mô phỏng nghiệp vụ coi thi bài thi tổ hợp (12 phút);

– Căn cứ pháp lý thanh tra, kiểm tra (12 phút);

– Thanh tra, kiểm tra coi thi (12 phút);

– Nhận diện thiết bị công nghệ cao vi phạm quy chế thi (10 phút).